Sysmex Poland
Sysmex Europe
Other Sites
Menu

Osoby zarządzające i reprezentujące Spółkę:

Managing Director: Justyna Kurycyn
Managing Director: Jan-Willem Schipper
Managing Director: Stefanie Schaal

Data Protection Officer: Christian Frenzel

Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestr Przedsiębiorców prowadzony przez
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,
XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000233404
Zarząd: Justyna Kurycyn, Stefanie Schaal, Jan-Willem Schipper
NIP: 522-27-72-467, REGON: 140105414
Kapitał zakładowy: 2.000.000,00 PLN
Bank of Tokyo-Mitsubishi (Polska) S.A.
Nr konta: 14 2210 0009 0000 0000 0010 1578