Sysmex Poland
Menu

Safety Data Sheet - Karty charakterystyki

W tej części znajdują się aktualne, zgodne z rozporządzeniem REACH karty charakterystyk substancji niebezpiecznych dla odczynników przeznaczonych do analizatorów hematologicznych, analizatorów do analityki ogólnej produkcji Sysmex oraz do analizatorów VesMATIC produkcji Diesse.


Aby otworzyć te pliki, przejdź do:

getadobe

Karty charakterystyki zaktualizowano w oparciu o m.in.:

Ustawę z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach Dz.U. 2011 nr 63 poz. 322 z późniejszymi zmianami

 

Załącznik II do ROZPORZĄDZENIA KOMISJI (EU) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniający rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH)

Karty charakterystyki - RAL