Sysmex Poland
Sysmex Europe
Other Sites
Menu
 • GROWING YOUR KNOWLEDGE
  GROWING YOUR KNOWLEDGE
 • DEVELOPING YOUR SKILLS
  DEVELOPING YOUR SKILLS
 • HARVESTING EXPERTISE
  HARVESTING EXPERTISE


Czym jest RET-He?

Pomiar zawartości hemoglobiny w retikulocytach, czyli RET-He (ekwiwalentu hemoglobiny w retikulocytach), jest jedną z metod diagnostyki i monitorowania niedokrwistości z niedoboru żelaza. Krwinki czerwone żyją 120 dni. W związku z tym, przy użyciu klasycznych parametrów hematologicznych, takich jak HGB, MCV, MCH lub poprzez pomiar niedobarwliwych krwinek czerwonych (%Hypo-He) rozpoznawanie niedoborów żelaza i zmian statusu żelaza w erytropoezie jest możliwe dopiero stosunkowo późno.

Retikulocyty, prekursory dojrzałych krwinek czerwonych, przedostają się do krwiobiegu ze szpiku kostnego i zazwyczaj dojrzewają w ciągu około dwóch dni, dlatego pomiar liczby retikulocytów jest szybkim parametrem "ilościowym" erytropoezy w szpiku.

Pomiar zawartości hemoglobiny w retikulocytach oznacza możliwość oceny aktualnej podaży żelaza dla erytropoezy i tym samym "jakości" komórek. Pozwala to rozpoznawać zmiany statusu żelaza o wiele wcześniej niż poprzez pomiar zawartości hemoglobiny w dojrzałych krwinkach czerwonych.

Tradycyjne markery biochemiczne używane do oceny statusu żelaza, takie jak stężenie żelaza, transferyny lub ferrytyny w surowicy, ulegają znacznym zakłóceniom, np. podczas stanu zapalnego w czasie odpowiedzi ostrej fazy, ale również w przypadku występowania wielu innych ciężkich chorób, tak że interpretacja kliniczna rezultatów jest trudna lub niemożliwa.

Podczas gdy niskie stężenie ferrytyny jednoznacznie wskazuje brak żelaza, prawidłowe lub podwyższone stężenie nie pozwala na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat dostępności biologicznej żelaza. W przypadku występowania chorób przewlekłych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, jak również w przypadku uszkodzenia wątroby, nowotworów lub przewlekłej choroby nerek, stężenie ferrytyny może być również zwiększone w przypadku czynnościowego niedoboru żelaza. W przypadku czynnościowego niedoboru żelaza zapasy żelaza mogą być pełne, ale żelazo nie jest uwalniane w wystarczającym stopniu i dlatego nie jest dostępne biologicznie dla erytropoezy. Z drugiej strony pomiar zawartości hemoglobiny w retikulocytach jako bezpośrednia ocena żelaza faktycznie używanego do biosyntezy hemoglobiny może wskazywać, czy dostępna jest wystarczająca ilość żelaza do erytropoezy.  Dzięki temu możliwa jest ocena "jakości" erytropoezy, co stanowi ważne narzędzie do diagnostyki i monitorowania chorób z niedoboru żelaza.

Gdzie należy wykorzystywać oznaczenie RET-He?

Niedokrwistość jest częstym objawem różnych chorób i jednym z najbardziej niedocenianych zaburzeń krwinek czerwonych. W rezultacie  wiedza na temat statusu erytropoetycznego pacjenta może mieć zasadnicze znaczenie. Wiele naszych analizatorów oferuje oznaczenie parametru RET-He – ekwiwalentu hemoglobiny w retikulocytach. Jest on często wykorzystywany w przypadku pacjentów z chorobami nefrologicznymi (nerek), ponieważ często jednocześnie chorują oni na niedokrwistość. Dlatego szczególnie ważne jest objęcie badaniami tym parametrem pacjentów z oddziałów nefrologicznych lub pacjentów z ośrodków i gabinetów dializ.

Parametr RET-He jest ważny w przypadku pacjentów z niedokrwistością w przebiegu chorób przewlekłych (ang. anaemia of chronic disease, ACD). U wszystkich pacjentów z przewlekłym procesem zapalnym, przewlekłą infekcją lub nowotworem złośliwym może wystąpić ACD.

Oznaczanie tego parametru jest korzystne również dla pacjentów z niedokrwistością z niedoboru żelaza (ang. iron deficiency anaemia, IDA). IDA jest rozpowszechnioną, często nieporpoznaną chorobą, występującą u wielu pacjentów. Na rozwój IDA narażeni są niektórzy pacjenci pediatryczni z powodu fazy wzrostu.

Korzyści

Przydatność kliniczna parametru RET-He jest udowodniona i jest obecnie uznawanym parametrem w zaawansowanej analizie hematologicznej. Oznaczenie "zawartości hemoglobiny w retikulocytach" jest zalecane w wytycznych nefrologicznych, takich jak Europejskie wytyczne dotyczące najlepszej praktyki (ang. European Best Practice Guidelines, EBPG), Inicjatywa poświęcona badaniu skutków choroby nerek przy Amerykańskiej Narodowej Fundacji Nefrologicznej (ang. National Kidney Foundation Kidney Disease Outcome Quality Initiative, NKF KDOQI).

Parametr RET-He:

 • Wskazuje trend aktualnego statusu żelaza.
 • Oceniane wspólnie parametry RET-He i RET# (liczba retykulocytów) umożliwiają klinicystom wyciąganie wniosków na temat jakości i ilości frakcji młodych krwinek czerwonych RBC.
 • Jest to wczesny marker choroby - wcześniejszy niż markery chemii klinicznej!
 • Szybki i niedrogi!

Jak interpretować wartość RET-He?

Sam parametr RET-He dostarcza informacje o aktualnej dostępności biologicznej żelaza – niska wartość oznacza brak żelaza lub brak dostępności biologicznej żelaza do erytropoezy. Jest on często wykorzystywany razem z ferrytyną – wysokie lub prawidłowe stężenie ferrytyny przy jednoczesnej niskiej wartości RET-He może sugerować czynnościowy niedobór żelaza, podczas gdy niskie stężenie ferrytyny przy jednoczesnej niskiej wartości RET-He sugeruje klasyczny niedobór żelaza. Ponieważ stężenie ferrytyny jest fałszywie podwyższone podczas ostrej fazy chorób, konieczne jest sprawdzenie występowania stanu zapalnego, np. za pomocą oznaczenia CRP.

Zakres referencyjny dla RET-He wynosi w przybliżeniu 28-35 pg [~1,77-2,22 fmol].

Wartości poniżej 28 pg [1,77 fmol] uznaje się za niedobór żelaza.

Parametr RET-He jest wykorzystywany do monitorowania leczenia erytropoetyną (EPO) i/lub dożylnego leczenia żelazem. Zwiększenie wartości wskazuje pozytywne działanie leczenia.

Delta-He*

Podczas gdy RET-He jest parametrem zawartości hemoglobiny w retykulocytach, parametr RBC-He dostarcza informacje o zawartości hemoglobiny w dojrzałych krwinkach czerwonych. Parametr Delta-He jest wyprowadzany z różnicy między tymi dwoma parametrami.

Wartości Delta-He powyżej normalnego zakresu mogą wskazywać poprawę erytropoezy, na przykład po leczeniu EPO i/lub żelazem. Natomiast wartości Delta-He poniżej normalnego zakresu przez dłuższy czas mogą wskazywać początek niedokrwistości.

Delta-He jest parametrem badawczym.

Zaawansowane parametry kliniczne

Liczba niedojrzałych
granulocytów (IG)

Frakcja niedojrzałych
płytek – IPF

Jądrzaste krwinki czerwone
(NRBC)

Parametry badawcze*

Ziarnistość neutrofili
(NEUT-SSC*)

Mikrocytowe i makrocytowe
krwinki czerwone
(MicroR, MacroR*)

Hipochromiczne i hiperchromiczne
krwinki czerwone
(HYPO-He, HYPER-He*)

Fragmentocyty
[schistocyty](FRC*)

* Parametry badawcze nie są (jeszcze) dopuszczone przez firmę Sysmex do rutynowej diagnostyki in vitro. Do odpowiedzialności lekarzy/fachowego personelu medycznego należy zatwierdzanie i udokumentowanie ich przed podjęciem decyzji diagnostycznych.

Nasz Słownik

Lista terminów naukowych

Poznaj nasz słownik