Sysmex Poland
Sysmex Europe
Other Sites
Menu
  • GROWING YOUR KNOWLEDGE
    GROWING YOUR KNOWLEDGE
  • DEVELOPING YOUR SKILLS
    DEVELOPING YOUR SKILLS
  • HARVESTING EXPERTISE
    HARVESTING EXPERTISE


Odsetek krwinek czerwonych z niedoborem hemoglobiny (HYPO-He*) i krwinek czerwonych z nadmiarem hemoglobiny (HYPER-He*)

HYPO-He i HYPER-He są parametrami analizowanymi w kanale retikulocytów (RET). Są one wyliczane z zawartości hemoglobiny wszystkich dojrzałych krwinek czerwonych (RBC-He), którą można obliczyć z odczytu intensywności rozproszenia czołowego (ang. forward scatter, FSC). Sygnał FSC zostaje przeliczony na pikogramy (pg) przy użyciu zastrzeżonego algorytmu. U zdrowych osób wynikająca z tego wartość RBC-He jest porównywalna do wartości średniej masy hemoglobiny w krwince czerwonej (ang. mean corpuscular haemoglobin, MCH), obliczanej przy użyciu parametrów HGB i RBC, mierzonych w ramach pełnej morfologii krwi (CBC) w kanałach HGB i RBC/PLT analizatorów Sysmex. Wartość RBC-He jest następnie używana do określenia HYPO-He i HYPER-He: HYPO-He to odsetek krwinek czerwonych z zawartością hemoglobiny niższą niż 17 pg, natomiast HYPER-He to procent krwinek czerwonych z komórkową zawartością hemoglobiny wyższą niż 49 pg.

Podczas gdy dojrzałe krwinki czerwone oddzielone są od komórek niedojrzałych na wykresach rozproszenia RET na podstawie natężenia fluorescencji (które jest wprost proporcjonalne do zawartości RNA), krwinki czerwone z niedoborem i nadmiarem hemoglobiny klasyfikowane są na podstawie intensywności świetlnego rozproszonego czołowo.

Ryc.: Każda komórka wykreślona jest na skatergramie RET na podstawie natężenia jej fluorescencji (oś x) i jej sygnału świetlnego rozproszonego czołowo (oś y), co odpowiada charakterystykom zarówno wielkości komórki, jak i jej strukturze wewnątrzkomórkowej komórkowej. Lewy panel przedstawia próbkę pochodzącą od zdrowej osoby z wartością HYPO-He mniejszą niż 1%, a prawy panel przedstawia próbkę z wartością HYPO-He wynoszącą ponad 60%.

* HYPO-He i HYPER-He są parametrami badawczymi w analizatorach serii XN wyposażonych w kanał RET. W analizatorach XT-4000i i XE-5000 parametry te mierzone są przez kanał RET i nazywane są %HYPO-He i %HYPER-He. Parametrów badawczych nie należy używać do diagnostyki in vitro.

Zaawansowane parametry kliniczne

Liczba niedojrzałych
granulocytów (IG)

Frakcja niedojrzałych
płytek – IPF

Jądrzaste krwinki czerwone
(NRBC)

Ekwiwalent hemoglobiny w
retikulocytach (RET-He)

Parametry badawcze*

Ziarnistość neutrofili
(NEUT-SSC*)

Mikrocytowe i makrocytowe
krwinki czerwone
(MicroR, MacroR*)

Fragmentocyty
[schistocyty](FRC*)

* Parametry badawcze nie są (jeszcze) dopuszczone przez firmę Sysmex do rutynowej diagnostyki in vitro. Do odpowiedzialności lekarzy/fachowego personelu medycznego należy zatwierdzanie i udokumentowanie ich przed podjęciem decyzji diagnostycznych.

Nasz Słownik

Lista terminów naukowych

Poznaj nasz słownik