Sysmex Poland
Sysmex Europe
Other Sites
Menu
  • GROWING YOUR KNOWLEDGE
    GROWING YOUR KNOWLEDGE
  • DEVELOPING YOUR SKILLS
    DEVELOPING YOUR SKILLS
  • HARVESTING EXPERTISE
    HARVESTING EXPERTISE


Mikrocytowe i makrocytowe krwinki czerwone (MicroR, MacroR*)

Krwinki czerwone (ang. red blood cells, RBC) oraz płytki krwi (ang. platelets, PLT) zliczane są w kanale RBC/PLT metodą detekcji z użyciem płynu osłaniającego i prądu stałego (direct current, DC ). Używane jest ogniskowanie hydrodynamiczne, tak że tylko pojedyncze komórki przepływają przez detektor, a wynikający z tego rozkład wielkości RBC jest bliski rozkładowi Gaussa. Wartości parametrów MicroR i MacroR otrzymywane są z któregokolwiek z końców histogramu RBC. Histogramy RBC próbek zawierających mikrocytowe krwinki czerwone przesunięte są w lewo i często występuje w nich wzniesienie po lewej stronie wykresu w wyniku zwiększenia ilości małych krwinek czerwonych. W przeciwieństwie do tego makrocytowe RBC dają histogramy o wydłużonym nachyleniu po prawej stronie. Zastosowanie dwóch odrębnych dyskryminatorów w niższych i wyższych obszarach histogramu umożliwia określenie mikrocytowych i makrocytowych populacji krwinek czerwonych, a uzyskane w ten sposób wartości przedstawiają mikrocytowe (MicroR) i makrocytowe (MacroR) krwinki czerwone jako odsetek wszystkich czerwonych krwinek.

W pewnych chorobach (na przykład w zespołach mielodysplastycznych) wartość MCV pacjentów może się znajdować w obrębie zakresu odniesienia mimo podwyższonych wartości MicroR lub MacroR. Parametry MicroR i MacroR są zatem użyteczne, aby zawęzić możliwe przyczyny niedokrwistości.

Ryc.: mikrocytowe krwinki czerwone (MicroR, panel górny) i makrocytowe krwinki czerwone (MacroR, panel dolny) na histogramie RBC

*Parametry MicroR i MacroR są parametrami badawczymi w analizatorach serii XN i wchodzą w skład pełnej morfologii krwi (ang. complete blood count, CBC). W analizatorach klasy X, XT-4000i i XE-5000, są one nazywane %MicroR i %MacroR. Parametrów badawczych nie należy używać do diagnostyki in vitro.

Zaawansowane parametry kliniczne

Liczba niedojrzałych
granulocytów (IG)

Frakcja niedojrzałych
płytek – IPF

Jądrzaste krwinki czerwone
(NRBC)

Ekwiwalent hemoglobiny w
retikulocytach (RET-He)

Parametry badawcze*

Ziarnistość neutrofili
(NEUT-SSC*)

Hipochromiczne i hiperchromiczne
krwinki czerwone
(HYPO-He, HYPER-He*)

Fragmentocyty
[schistocyty](FRC*)

* Parametry badawcze nie są (jeszcze) dopuszczone przez firmę Sysmex do rutynowej diagnostyki in vitro. Do odpowiedzialności lekarzy/fachowego personelu medycznego należy zatwierdzanie i udokumentowanie ich przed podjęciem decyzji diagnostycznych.

Nasz Słownik

Lista terminów naukowych

Poznaj nasz słownik