Sysmex Poland
Sysmex Europe
Other Sites
Menu
  • GROWING YOUR KNOWLEDGE
    GROWING YOUR KNOWLEDGE
  • DEVELOPING YOUR SKILLS
    DEVELOPING YOUR SKILLS
  • HARVESTING EXPERTISE
    HARVESTING EXPERTISE


Ziarnistość neutrofili (NEUT-SSC*)

Światło rozproszone pod kątem 90° (Side Scatter, SSC) w kanale różnicowania WBC dostarcza informacji o gęstości komórek lub ich złożoności, co odpowiada ziarnistości komórek. Neutrofile i eozynofile wykazują najwyższe wartości parametru SSC ze wszystkich normalnych populacji komórek, zwłaszcza gdy porównywane są do komórek o jądrze jednopłatowym. Parametr NEUT-SSC jest miarą ziarnistości populacji neutrofili. Neutrofile o niskiej ziarnistości charakteryzują się niskimi wartościami NEUT-SSC, podczas gdy wysokie wartości NEUT-SSC wskazują na wysoką zawartość ziarnistości.

Niska ziarnistość, zidentyfikowana przez niską wartość NEUT-SSC, jest cechą dysplazji neutrofili, obserwowaną często w przebiegu zespołów mielodysplastycznych (ang. myelodysplastic syndromes, MDS). Automatyczne wykrywanie neutrofili o niskiej ziarnistości ma wysoką wartość diagnostyczną, ponieważ umożliwia rozróżnianie pomiędzy zespołem MDS a reaktywnymi i łagodnymi idiopatycznymi i wrodzonymi przyczynami leukocytozy obojętnochłonnej. Jeśli obecna jest dysplazja, można wykluczyć schorzenia łagodne - czyli występowanie neutrofilii z towarzyszącą niską wartością NEUT-SSC sugerowałoby jako przyczynę chorobę mieloproliferacyjną.

Choroby mieloproliferacyjne, w przebiegu których występuje dysplazja, obejmują przewlekłą białaczkę mielomonocytową (ang. chronic myelomonocytic leukaemia, CMML) oraz atypową przewlekłą białaczkę szpikową (ang. atypical chronic myeloid leukaemia, aCML). Te dwie choroby można rozróżnić biorąc pod uwagę względną przewagę monocytów w stosunku do neutrofili, jak również niedojrzałych granulocytów (IG).

Ryc.: Sygnał SSC populacji neutrofili wykreślony na osi x skatergramu jest wskaźnikiem ziarnistości i struktury wewnętrznej komórek. Natężenie fluorescencji, odpowiadające zawartości RNA/DNA w komórkach, wykreślone jest na osi y.

 *NEUT-SSC jest parametrem badawczym kanału WDF w analizatorach serii XN. W analizatorach klasy X parametr ten nazywany jest NEUT-X. Parametrów badawczych nie należy używać do diagnostyki in vitro.

Zaawansowane parametry kliniczne

Liczba niedojrzałych
granulocytów (IG)

Frakcja niedojrzałych
płytek – IPF

Jądrzaste krwinki czerwone
(NRBC)

Ekwiwalent hemoglobiny w
retikulocytach (RET-He)

Parametry badawcze*

Mikrocytowe i makrocytowe
krwinki czerwone
(MicroR, MacroR*)

Hipochromiczne i hiperchromiczne
krwinki czerwone
(HYPO-He, HYPER-He*)

Fragmentocyty
[schistocyty](FRC*)

* Parametry badawcze nie są (jeszcze) dopuszczone przez firmę Sysmex do rutynowej diagnostyki in vitro. Do odpowiedzialności lekarzy/fachowego personelu medycznego należy zatwierdzanie i udokumentowanie ich przed podjęciem decyzji diagnostycznych.

 

 

Nasz Słownik

Lista terminów naukowych

Poznaj nasz słownik