Sysmex Poland
Sysmex Europe
Other Sites
Menu

XN Wartości kliniczne

Pełna morfologia krwi czyli XN-CBC

Wszystkie morfologie krwi (ang. complete blood count, CBC) wykonywane przez analizatory serii XN obejmują automatyczne zliczanie liczby jądrzastych krwinek czerwonych (NRBC), nawet do poziomów tak niskich jak 1/1000 krwinek białych. Zapewnia to niezawodne zliczenie liczby białych krwinek, nawet w przypadku dużego stężenia NRBC. Wartości krwinek białych są oznaczane automatycznie, jeśli obecne są NRBC. Pozwala to również zaoszczędzić cenny czas poprzez niezawodne zastąpienie ręcznego zliczanie NRBC i ręcznej korekty krwinek białych. Pozwala to uniknąć interferencji spowodowanych cząstkami niekomórkowymi, takimi jak oporne na lizę krwinki czerwone lub lipidy. Oraz dostarcza informacji o mikrocytach i makrocytach, poza liczbą krwinek czerwonych.

W przypadku skriningu próbek pobranych od noworodków lub małych dzieci, korzyści odnosi zarówno użytkownik, jak i pacjenci. Ponieważ analizator wymaga tylko 88 µl na analizę, możliwe jest zmniejszenie wielkości próbki. A dzięki autokorekcie dla NRBC, użytkownik ma pewność, że wartości oznaczenia krwinek białych w próbkach niemowląt będą prawidłowe.

Wzór odsetkowy krwinek białych czyli XN-DIFF

Wzór odsetkowy DIFF oznaczany na analizatorach serii XN obejmuje niedojrzałe granulocyty (IG) i z dużą czułością wykrywa nieprawidłowości krwinek białych. Analizatory serii XN zapewniają tę dużą czułość dzięki specjalnemu rozpoznawaniu kształtu kompleksów subpopulacji.

Próbki o małym stężeniu krwinek białych można automatycznie ponownie analizować w specjalnym "trybie małej liczby krwinek białych". Umożliwia to uzyskanie wiarygodnych wyników dla wszystkich parametrów, w tym wzoru odsetkowego, dzięki rozszerzonej sekwencji zliczania. Jeśli dostępne jest tylko 20 μl krwi, dodatkowy tryb wstępnego rozcieńczenia oznacza, że użytkownik może otrzymać pełne wyniki wzoru odsetkowego również z próbek krwi włośniczkowej.

Czułość XN-DIFF jest szczególnie przydatna do wykrywania stanów zapalnych lub zakażeń. Jest ona również pomocna przy monitorowaniu leczenia – ustępowanie zwiększenia liczby krwinek białych może wskazywać na skuteczne działanie leczenia.

Białe komórki prekursorowe czyli WPC

Firma Sysmex jest jednym z niewielu producentów oferujących w swoich analizatorach dedykowany kanał dla białych komórek prekursorowych. Dzięki temu możliwe jest oferowanie większej swoistości w tym wyspecjalizowanym obszarze. Znajduje się to w obszarze szczególnego zainteresowania w przypadku próbek z wykrytymi nieprawidłowymi populacjami krwinek białych, zwłaszcza gdy zawierają komórki blastyczne lub nieprawidłowe limfocyty. Ale w przypadku znanych próbek specjalnych, np. z oddziałów onkologicznych, można również z góry zlecać profil. Zazwyczaj analiza WPC jest wyzwalana przez specjalną regułę ustawioną dla ponownych testów kontrolnych po analizie w trybie CBC+DIFF.

Duża swoistość kanału WPC pomaga również użytkownikowi w zmniejszeniu liczby ręcznych rozmazów po skriningu w kierunku nieprawidłowości białych krwinek w profilu CBC+DIFF. Jest to szczególnie przydatne, jeśli laboratorium analizuje dużą liczbę nieprawidłowych próbek, takich jak próbki z oddziałów onkologicznych lub hematologicznych. Pozwala to zaoszczędzić czas i zasoby, znajdujące lepsze zastosowanie w innych miejscach.

Oferowane przez analizatory XN oznaczanie WPC flagą pomaga w diagnostyce chorób szpiku kostnego i układu limfatycznego z prawdziwą ważnością diagnostyczną.

Płyny ustrojowe czyli XN-BF

Jako opcja możliwy jest wybór automatycznego trybu badania płynów ustrojowych, przeznaczonego do analizy płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR), płynu stawowego i surowiczego (np. płynu opłucnowego, CAPD lub wodobrzusza). Wszystkie osoby, które kiedykolwiek analizowały płyny ustrojowe, zdają sobie sprawę z czułości tej procedury. Staraliśmy się zająć wszystkimi krytycznymi aspektami.

Bez wstępnego przetwarzania próbek, specjalna, automatycznie aktywowana sekwencja zliczania dostarcza precyzyjną łączną liczbę komórek jądrzastych (TNC). Działa to również w najniższych zakresach zliczania, takich jakie mają zastosowanie w przypadku PMR. W celu dalszego zwiększenia dokładności i przyczynienia się do zapewnienia lepszych terapii, analizator XN ma trzykrotną objętość zliczania w porównaniu ze standardową komorą do liczenia.

Pomiar PMR może szybko wskazać występowanie bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych na podstawie liczby krwinek białych (WBC-BF) oraz różnicowania na komórki polimorfojądrowe i jednojądrzaste.

Retykulocyty czyli RET

Zliczanie retykulocytów przy użyciu naszej opatentowanej metody fluorescencyjnej cytometrii przepływowej zyskało uznanie na całym świecie dzięki swojej dokładności. Faktycznie, było ono stosowane przy kontrolach antydopingowych podczas ważnych wydarzeń, takich jak Tour de France, od 2006 roku.

Oznaczenie Sysmex RET można używać również do identyfikacji, co się właściwie dzieje w takich stanach klinicznych jak niedokrwistość. Niedokrwistość jest objawem w różnych zaburzeniach klinicznych, jednak często jest nadal niedoceniana jako zaburzenie czynnościowe krwinek czerwonych. Za pomocą analizatorów serii XN można analizować łączne informacje o parametrach retykulocytów – zarówno jakościowe, jak i ilościowe – i w ten sposób uzyskać pełen obraz. Możliwa jest również znacznie szybsza kontrola podczas leczenia żelazem i (lub) erytropoetyną. A co najważniejsze, pacjenci mają większą szansę na wyzdrowienie.

Oprócz samego zliczania retykulocytów, aplikacja Sysmex RET analizatorów serii XN dostarcza informacje o frakcjach retykulocytów (IRF, LFR, MFR, HFR), odzwierciedlające etapy dojrzałości i tym samym aktywność krwiotwórczą, oraz dodatkowe informacje o jakości nowo wytworzonych krwinek czerwonych poprzez pomiar hemoglobinizacji retykulocytów (RET-He).

Ponadto RET dostarcza informacji o niedobarwliwych i nadbarwliwych krwinkach czerwonych i fragmentocytach. Oblicza on też automatycznie wskaźnik wytwarzania retykulocytów (ang. reticulocyte production index, RPI).