Sysmex Poland
Menu

Doradztwo

Przez lata na rolę laboratoriów medycznych duży wpływ miała presja ekonomiczna i presja nowych technologii. Zasadniczo laboratoria mają wpływ na skuteczność leczenia pacjenta odnośnie do wyników klinicznych, nawet jeśli są mniejszymi graczami na rynku usług medycznych pod względem budżetu. Znaczenie i pozytywny wpływ medycyny laboratoryjnej można zmaksymalizować tylko poprzez dodanie pełnej wartości do testów laboratoryjnych – odzwierciedlając możliwie skuteczny wpływ, jaki mogą wywierać na leczenie pacjenta i powiązane z tym wyniki kliniczne.

Wszystkie dyscypliny medyczne wymagają indywidualnych analiz laboratoryjnych i wsparcia dla szybkiej i skutecznej diagnostyki i monitorowania leczenia. Z tego powodu laboratoria muszą posiadać szeroką wiedzę i dobry wgląd w najnowsze technologie, jeśli mają zajmować się pełnym spektrum aktywności, które mogą przynieść takie korzyści i wpływ ekonomiczny, jakie medycyna laboratoryjna może dostarczyć lekarzom lub systemowi opieki zdrowotnej jako całości.

W ostatnich czasach wprowadzono wiele nowych technologii diagnostycznych i testów laboratoryjnych dzięki pracom badawczym w zakresie podstawowej patogenezy chorób i rozwojowi nowych metod. Jednak konieczne jest nadal zajęcie się przy zarządzaniu laboratorium bieżącymi ograniczeniami budżetu opieki zdrowotnej, podbudowanymi rosnącym zapotrzebowaniem codziennej rutynowej pracy laboratorium.

Firma Sysmex postrzega większy obraz. Do rozwiązań laboratoryjnych podchodzimy z perspektywy holistycznej. Nasze indywidualne usługi doradcze w spójny sposób dostosowują potrzeby kliniczne do istniejących patologii przy użyciu najnowszej technologii. Celem jest zoptymalizowany przebieg pracy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, od dostarczenia próbki do archiwizacji próbki, łącznie z profesjonalnym zarządzaniem wynikami. Pozwala to użytkownikowi na skoncentrowanie się na prawdziwych patologiach i zapewnia swobodę potrzebną laboratorium do realizacji codziennych zadań.

Istnieje pięć głównych obszarów, na których koncentrujemy się w procesie doradztwa.

Analiza aktualnej sytuacji

Analiza aktualnej sytuacji

Podczas codziennej pracy laboratorium zasadniczo nie ma miejsca na porównywanie możliwości analitycznych obecnego sprzętu z rzeczywistymi potrzebami poszczególnych patologii. Odbywa się to jednorazowo w przypadku wymiany, ale nie w sposób ciągły podczas całego cyklu życia produktu. Jednak może to być wymagane przez oddziały.

Określenie zapotrzebowania

Określenie zapotrzebowania

Nie należy ograniczać swoich wymagań na tym etapie poprzez uwzględnianie budżetu, przestrzeni, wymaganej siły roboczej lub innych ograniczeń. Na tym etapie dozwolone są marzenia, które przeważnie są inicjatorem żądania zmiany. Naszym zadaniem jest synchronizacja potrzeb z możliwościami. Opracujemy koncepcję zgodnie z indywidualnymi wymaganiami, priorytetami i możliwymi do przeprowadzenia opcjami.

Synchronizacja procesów

Synchronizacja procesów

Przebieg pracy w laboratorium musi spełniać różne podejścia zgodnie z wymaganiami różnych materiałów próbek w powiązaniu z dedykowanym obszarem roboczym. Zaleta procesowa dla jednego materiału próbek może oznaczać wielką wadę dla innego. Wyzwaniem doradztwa jest rozpatrzenie najbardziej skutecznego/ekonomicznego sposobu przetwarzania dla każdego materiału próbek przy uwzględnieniu całego procesu w zsynchronizowany, stały sposób.

Towarzyszenie w procesie zmian

Towarzyszenie w procesie zmian

Dostarczenie koncepcji jest oczywiście ogromnym krokiem. Ale prowadzimy użytkownika przez cały proces zmian w celu zapewnienia codziennej pracy laboratorium w każdej chwili, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zapewnimy użytkownikom wsparcie w nieuniknionych przypadkach powstania zatoru podczas fazy wdrożenia i w razie potrzeby pomożemy mu dostosować koncepcję.

Obserwacja rezultatu

Obserwacja rezultatu

Po wdrożeniu wymagane jest stałe monitorowanie w celu zapewnienia, że TAT i poziom wsparcia dostosowane są do pierwotnych potrzeb. Dla zapewnienia identyfikacji zmian w patologiach na wczesnym etapie w celu ciągłego wspierania lekarzy na najwyższym możliwym poziomie i w ten sposób stworzenia wartości dla badań laboratoryjnych.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.