Sysmex Poland
Menu

Słownik

A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z

0 - 9

3-part differential

Pre-differentiation of the white blood cells into three subpopulations. The major advantage of automated cell differentiation is speed and enhanced precision and accurracy: In contrast to a 100-cell manual differential count, automated analysers count on average 15,000 cells/sample. Sysmex distinguishes lymphocytes, neutrophils and a mixed population consisting of monocytes, basophils and eosinophils. With other technologies, one commonly finds the differentiation into lymphocytes, monocytes and the mixed population of granulocytes. To determine a separate neutrophil population is advantageous since neutrophils are earlier markers for inflammation and infectious conditions than monocytes.

5-part differential

Full differentiation of the white blood cells into the five major subpopulations that physiologically appear in certain concentrations in peripheral blood: lymphocytes, monocytes, eosinophils, basophils and neutrophils. The ability of 5-part differential analysers to enumerate also the less abundant cell types (monocytes, eosinophils and basophils) separately is a significant enhancement.

The results are reported in percentage counts of the total WBC count and in absolute counts , since absolute counts are more informative: In disease, ratios become distorted and therefore percentage counts meaningless in the absence of absolute values.

The principal difference to 3-part differential technology is that cell identification relies on a three-dimensional analysis rather than just on cell size, which allows the identification of immature and abnormal cells, which in turn helps to identify the possible cause of illness in sick people.

Newer automated haematology analysers are able to classify immature granlulocytes (IG) as a sixth population and report them as a percentage count of the total WBC count and an absolute count.

6-part differential

The term ‘6-part differential’ generally refers to the classical 5-part differential and the additional quantification of immature granulocytes (IG) as the sixth white blood cell subpopulation. Sysmex’s XN-L Series and XN-Series analysers routinely report the IG count as a diagnostic parameter: as a percentage count of the total WBC count and an absolute count.

A

Absolute counting

Principle for blood cell counting used in Sysmex analysers: the blood cell counts are determined from the number of pulses generated in a specific volume of blood. The advantage of this approach is that end-user calibration is not required.

Adaptive cluster analysis system (ACAS)

Sysmex's method to evaluate individual cells' signals during measurement and determining the population cluster to which these cells belong. Since this method allows greater flexibility, biological variation between patients is taken into account, leading to more accurate differentiation results, particularly with pathological samples, where morphological appearance of the cells is likely to become altered in disease.

Advanced clinical parameters

Extended parameters on selected Sysmex haematology analysers: IG, RET-He, IPF, NRBC, Extended Inflammation Parameters, XN Stem Cells; they offer added value exceeding the classical haematology analysis and the basis to generate clinical insight.

Aged Sample Identifier

The use of the Aged Sample Identifier (a software feature that needs to be activated) on XN-Class analysers allows a reliable differentiation of samples with abnormal WDF scattergrams into truly pathologic samples or aged samples. This application effectively prevents false-positive flagging, especially with the ‘Blasts/Abn Lympho?’ flag, which leads to a smear rate reduction for such samples. It saves the effort spent on samples that are only old and allows focusing on the pathologic samples needing attention. Sysmex recommends using the Aged Sample Identifier in laboratories experiencing workflow challenges due to a high proportion of aged samples.

Albumin (ALB)

Albumin is a small soluble protein that is synthesized in the liver and contained in blood. Albumin is the most abundant protein in blood and serves as an important binding and transport protein. When kidneys are working correctly, they keep important elements such as albumin in the blood. Healthy individuals excrete only low levels of protein through urine on a daily basis. In contrast to this, albuminuria is a pathological condition with larger amounts (>30 mg/24 h) of albumin being present in urine over a longer period. This abnormal condition can be used for an early recognition of nephropathy. The early diagnosis of (micro-)albuminuria can prevent or postpone severe kidney damage.

Anemia (niedokrwistość)

Anemia definiowana jest jako zmniejszenie poziomu hemoglobiny (HGB) poniżej dolnej granicy normy. Wartość określająca wystąpienie anemii zależy zarówno od wieku, jak i płci. Hematokryt, jako parametr powiązany, jest również zmniejszony w przypadku anemii. Anemia to raczej objaw choroby, a nie jednostka chorobowa. Istnieje wiele przyczyn występowania anemii, które należy wyjaśnić, by umożliwić jej skuteczne leczenie.

B

Bacteria (BACT)

Healthy urine usually does not contain bacteria. However, some bacteria can be present if the urine sample was not collected under sterile conditions or if the person is suffering from a urinary tract infection. Bacteria can be differentiated into Gram-positive and Gram-negative bacteria, based on their cell wall composition. Depending on the type of the cell wall, they are susceptible to different antibiotics.

Barwniki polimetinowe

Grupa związków wykorzystywanych jako markery fluorochromowe do przyżyciowego znakowania komórek. W analizatorach Sysmex używane są wraz z laserem półprzewodnikowym jako źródłem światła, do badań hematologicznych i w analizie moczu (zastosowanie zastrzeżone przez Sysmex).

Związki te posiadają kilka zalet, mianowicie:

- ich maksimum absorpcji można dopasować dokładnie do długości fali lasera,

- można regulować ich przenikalność do komórek i jądra komórkowego,

- można, poprzez zmiany w strukturze molekularnej, dostosować ich powinowactwo do określonych składników komórkowych, takich jak np. kwasy nukleinowe,

Dodatkowo barwniki polimetinowe wykazują doskonały stosunek sygnału do szumu. Jako związki są łatwo rozkładane w odpadach wodnych, a pod względem mutagenności opisuje się je jako bezpieczne w porównaniu z innymi fluorochromami wiążącymi kwasy nukleinowe.

W analizatorach Sysmex X-Class i XN-Series odczynniki zawierające polimetiny stosuje się do różnicowania zarówno dojrzałych jak i niedojrzałych komórek z wszystkich trzech linii komórkowych.

Bazofile (granulocyty zasadochłonne)

Bazofile stanowią najmniej liczną grupę krwinek białych występujących we krwi obwodowej. Podobnie jak w przypadku eozynofili, wzrost liczby bazofili wskazuje na alergie lub infekcje pasożytnicze. Wraz z komórkami tucznymi działają jako komórki efektorowe, uczestnicząc w złożonych procesach, takich jak chemotaksja czy adhezja komórek, pełniąc rolę immunomodulatora podczas reakcji alergicznych.

Bilirubin (BIL)

Bilirubin is generated during the breakdown of haemoglobin which is mainly released during the degradation of old red blood cells in the reticuloendothelial system. It is then bound to albumin and transported through the blood to the liver.
Pathological processes that increase the concentration of conjugated bilirubin in plasma also lead to elevated levels of bilirubin in urine, such as fibrosis and swelling, or necrosis of liver cells.

Bronchoalveolar lavage fluid

Type of body fluid sample material, typically for veterinary samples.

C

Casts

Urinary casts mainly consist of Tamm-Horsfall mucoprotein (THP). About 50 mg of liquid THP is excreted every day. Therefore, it is normal to find THP in urine.
Hyaline casts (Hy. CAST) are the most common types of casts in urine. They are cylindrical and appear almost transparent. Casts are a result of solidification of THP mucoprotein in the lumen of the kidney tubules. Hyaline casts can be found in urine due to dehydration, fever or vigorous exercise.
Pathological casts (Path. CAST) contain inclusions. They develop when particles – such as red blood cells or tubular epithelial cells – are present during the solidification process of THP. Particles adhere to the fibrillar protein network and get surrounded by it. These casts appear in urine when pathological processes take place in the kidney. Examples: Granular casts, cellular casts, waxy casts.

CBC (morfologia krwi)

8 klasycznych parametrów hematologicznych, które obejmują liczbę RBC, WBC i PLT, a także wartości HGB, HCT, MCV, MCH i MCHC.

CBC-O

Nowe, opcjonalne oprogramowanie,  uwzględnione w Extended IPU, które staje się aktywne, gdy wykryte zostaną zakłócenia w pomiarze czerwonych krwinek lub powiązanych parametrów (np. MCHC). Dotyczy to na przykład aglutynacji na zimno, hemolizy lub hipoosmolarności. Algorytm dostarcza rozstrzygających informacji o przyczynie zakłóceń, sugeruje zastąpienie zmienionych parametrów odpowiednikami z analizy RET i automatycznie przelicza wskaźniki RBC. W ten sposób CBC-O odciąża laboratorium, automatyzując przepływ pracy, w odniesieniu do niektórych problematycznych próbek.

Cell functionality

By using an ingenious reagent system, Sysmex‘s XN-Class haematology analysers permit to differentiate cells by their functionality, particularly in cases when it is hard to decide from a morphological perspective. The detection of cell functionality is based on the cells’ individual lipid membrane composition and allows differentiation between mature and immature cells as well as reactive and malignant cells.
The XN analysers’ unique reagents allow conclusions on
1.    the maturity of a cell,
2.    the malignancy of a cell,
3.    the activation state of a cell.

Clinical insight

Implies the added value of parameters or their combinations for both diagnosis and therapy/monitoring, which is based on proven evidence only.

CPH (metoda zliczania pulsacyjnego)

Opracowana przez Sysmex metoda pomiaru hematokrytu (HCT). HCT to parametr, który jest miarą całkowitej lub skumulowanej objętości czerwonych krwinek w stosunku do całkowitej objętości krwi pełnej. Jest on wyrażony jako ułamek w jednostkach l/l lub jako wartość procentowa.

Na analizatorach Sysmex, wartość HCT uzyskuje się za pomocą metody impedancyjnej – wykorzystywana jest wartość skumulowana pojedynczych wysokości impulsów generowanych przez komórki. Wartość tego parametru jest bezpośrednio mierzona, a nie tak jak w przypadku innych technologii – wyliczana.

Creatinine (CRE)

Creatinine is a breakdown product of creatine phosphate in muscles and depends on a person’s muscle mass. Creatinine is normally produced at a fairly constant rate (approx. 1 g of creatinine is excreted per day). Therefore, the creatinine concentration can be used to interpret results of spontaneously voided urine samples, which show variable dilutions, in a more consistent way.

Crystals

Crystals can take many different shapes in urine. They are formed if urine solutes – such as inorganic salts or organic compounds – precipitate. Most of the time, crystals are not significant for clinical findings unless the patient has metabolic disorders, calculus formation (also called ‘urolithiasis’), or if medication needs to be regulated. The most important crystals in this context are cystine, tyrosine, leucine and cholesterol.

Cytometria przepływowa

Cytometria przepływowa polegajaca na oznakowaniu powierzchni komórek przeciwciałami.

D

Digital imaging

Diode laser

DM

Skrót od „morfologii cyfrowej", ale również od nazwy serii analizatorów serii DM, produkowanych przez CellaVision AB.

E

ekwiwalentu hemoglobiny w retikulocytach (RET-He)

Aplikacja dostępna na analizatorach serii XN, pozwalająca na ilościowe zliczenie retikulocytów. Dzięki zastosowaniu znacznika fluorescencyjnego możliwe jest także określenie stopnia dojrzałości komórek (HFR, MFR, LFR). Oprócz zliczania retikulocytów aplikacja pozwala także na jednoczesne, optyczne zliczanie płytek.

 
Aplikacja RET umożliwia również oznaczenie frakcji niedojrzałych retikulocytów (IRF = HFR + MFR) oraz ekwiwalentu hemoglobiny w retikulocytach (RET-He). Parametry te, pozwalają na ocenę ilościową (IRF, LFR) i jakościową (RET-H­­­e) nowo tworzonych czerwonych krwinek. Jest to szczególnie istotne w przypadku diagnozowania anemii. RET-H­e jest również wczesnym wskaźnikiem zmian w hemoglobinizacji RBC, co jest pomocne np. w monitorowaniu leczenia anemii.

Eozynofile (granulocyty eozynofilowe)

Eozynofile należą do grupy granulocytów, ponieważ wypełnione są ziarnistościami zawierającymi różne enzymy. Mogą poruszać się i fagocytować (pochłaniać) cząstki. Ponieważ zabijają pasożyty uwalniając określone enzymy cytotoksyczne i biorą udział w reakcjach nadwrażliwości, zwiększona liczba eozynofili jest najprawdopodobniej związana z inwazją pasożytów lub alergią. Eozynofilia może również wskazywać na choroby nowotworowe, co jest widoczne w niektórych typach nowotworów.

Epithelial cells (EC)

‘Epithelium’ is a general term for cellular tissue that wraps around certain surfaces. Inside the urinary tract, there are different types of epithelial cells: the squamous (Squa. EC) and the non-squamous epithelial cells (Non SEC). The non-squamous cells are further divided into transitional (Tran. EC) and renal tubular epithelial cells (RTEC).
Squamous epithelial cells (Squa. EC) are large, flat, irregularly shaped cells. They contain a small central nucleus and lots of cytoplasm. The cell edge is often folded over and the cell may be rolled up into a cylinder. It is normal to find squamous epithelial cells in urine. They come from the lower end of the urethra or from skin that the urine came into contact with during collection. As such, they may also represent a contamination typical for poorly collected mid-stream urine samples.
Transitional epithelial cells (Tran. EC, urothelial cells) vary in size and shape depending on their origin. They can come from the upper part of the urethra, from the ureters or the renal hilum. It is normal to find low numbers of transitional cells in urine.
Renal tubular epithelial cells (RTEC) are slightly larger than leucocytes and contain a large, round nucleus. They can appear flat, cube-shaped or as a column. They enter the urine from the tubule system of the nephrons. The presence of RTEC in urine indicates kidney problems.

Extended IPU

Komponent oprogramowania do standaryzacji i kontroli przepływu pracy oraz synchronizacji przepływu próbek, zleceń i danych (np. zaawansowana, oparta na regułach walidacja techniczna). Wraz z serią serii XN, Extended IPU oferuje szeroki zakres standardowych i opcjonalnych aplikacji dla różnych etapów pracy: „przed analizą”, „w trakcie analizy”, „po analizie” oraz „zarządzaniem obszarem roboczym”, który obejmuje narzędzia do standaryzacji walidacji technicznej i biomedycznej oraz narzędzia optymalizacji przepływu pracy.

F

FCP (fluorescencyjna cytometria przepływowa)

Technologia Sysmex wykorzystywana w analizatorach hematologicznych klasy X i klasy XN, dzięki której komórki krwi wszystkich trzech głównych linii komórkowych są wykrywane i różnicowane po ich przyżyciowym oznakowaniu zastrzeżonymi markerami fluorescencyjnymi i ich ekspozycji na światło lasera w komorze przepływowej.

Flagowanie

Flagi są wynikiem zaawansowanego (w pełni różnicowego) systemu analizy, który umożliwia jakościową identyfikację niedojrzałych i nieprawidłowych komórek.


Oznaczanie flagą przyczynia się do większej efektywności czasowej i kosztowej laboratorium poprzez radykalne zmniejszenie konieczności ręcznego różnicowania, dzięki ukierunkowaniu osoby oceniającej rozmaz na szukanie określonej patologii. Dzięki temu, mikroskopia ręczna będzie odgrywać kluczową rolę w odnotowywaniu wszelkich istotnych cech morfologicznych i potwierdzeniu obecności nieprawidłowych populacji komórek, które zautomatyzowana analiza zidentyfikowała jako podejrzane i oflagowała w celu zwrócenia uwagi operatora.


Również w mniej zaawansowanych analizatorach można znaleźć flagi, które najczęściej wskazują na nieprawidłowo  niskie lub wysokie zliczenia i niską wiarygodność wyników, np. z powodu zakłóceń.

Fluorescence

Fluorochrom

Związek chemiczny, który może wiązać się z innymi strukturami i wykazuje zjawisko fluorescencji: po wzbudzeniu światłem o określonej długości fali, cząsteczka emituje światło o nieco dłuższej fali. Elektrony wewnątrz cząsteczki absorbując energię świetlną wzbudzenia (np. światło laserowe), są podnoszone do wyższego poziomu energii i w krótkim czasie wracają do poziomu początkowego. W tym momencie uwalniają nadmiar energii w postaci światła. Mniejsza część z tej energii jest emitowana jako energia cieplna, dlatego fala emitowanego światła jest dłuższa (ma niższą energię) niż fala wzbudzenia. Charakterystyka długości fal odpowiednich do wzbudzenia fluorochromu, i długości emitowanych fal, jest zależna od właściwości fluorochromu.

Full blood count

G

Glomerular filtration

Glomerular filtration is the first step in producing urine. The kidneys use this process to filter excess fluid and waste products out of the blood to eliminate them from the body.
The renal corpuscles filter about 1 L blood/min due to a pressure gradient exerted on the capillary walls. The resulting filtrate in the glomerular capsule containing water, glucose, amino acids, uric acid, urea, electrolytes, etc. is known as ‘glomerular filtrate’ or ‘primary urine’.

Glomerular filtration rate

‘Glomerular filtration rate’ (GFR) is the volume of fluid filtered from the renal glomerular capillaries into the Bowman's capsule per minute. In healthy adults, GFR is about 125 mL/min (i.e. approx. 150 L of primary urine are formed per day) and is an important indicator of kidney function.

Główne parametry

Parametry dostarczające istotnych diagnostycznie informacji, przeznaczonych do przekazania klinicystom, oddziałom lub powiązanym lekarzom spoza laboratorium czy szpitala.

Glucose (GLU)

The urine of a healthy person only shows trace amounts of sugar, i.e. glucose. Glucose appears in urine when the blood glucose level rises because of an abnormality of the glucose metabolism. The determination of glucose in urine has a high diagnostic value for early detection of disorders such as diabetes mellitus.

Granulocytes

A category of myeloid white blood cells characterised by the presence of granules in the cytoplasm. The granulocytes comprise the neutrophils, eosinophils and basophils. They make up the group of polymorphonuclear white blood cells as opposed to the mononuclear white blood cells (lymphocytes and monocytes).

In the body fluid modes of the Sysmex XN-Series and some of the X-Class analysers, the parameter 'PMN' is reported, covering the above mentioned granulocytic cells. Together with the parameter 'MN' covering the mononuclear cells it can help get an idea of the cause of a present infection or inflammation, for instance in CSF (cerebrospinal fluid) samples.

H

Haemoglobin (BLD)

Haemoglobin is the iron-containing red blood pigment in red blood cells that enables the transport of oxygen in the body. The detection of haemoglobin in urine is due to either elevated haemoglobin levels or the presence of red blood cells in the sample. Elevated values of this parameter are an important symptom for injuries, crystals, glomerulonephritis, renal calculi, or urinary tract infections.

HbA1c (glycated haemoglobin A1c)

A long-term monitoring parameter used to control diabetics' medical status. It has become a frequently ordered test in medical labs nowadays because of the increase in lifestyle diseases such as diabetes. Automated HbA1c testing is facilitated with the Tosoh HLC-723 G11 Analyser, which can also be integrated into XN-9000/9100 configurations 'Sorting & Archiving' or 'Maximum Workload' including the tube-sorting process.

High-fluorescence lymphocyte count (HFLC)

Research parameter indicating the presence of highly fluorescent lymphocytes, which represent activated cells (antibody-secreting B lymphocytes/plasma cells) if systemic haematological diseases can be excluded.

Histogram

Histogramy (typ diagramu) są generowane poprzez naniesienie rozmiaru (objętości) każdej pojedynczej komórki na wykres. Rozmiar określany jest na podstawie wysokości impulsu wygenerowanego podczas przechodzenia przez aperturę impedancji. Na wykresach mogą być naniesione również inne sygnały generowane przez komórki jak np. światło rozproszone czołowo lub bocznie albo pomiar fluorescencji. Sygnały te odzwierciedlają odpowiednio: przekrój poprzeczy komórki (rozmiar), złożoność wewnętrzną komórki i zawartość kwasów nukleinowych. Dzięki temu możliwe jest różnicowanie i zestawienie różnych rodzajów komórek (np. RBC i PLT czy trzy-częściowy rozdział WBC  w analizatorach 3-DIFF). Populacje różnych komórek są od siebie oddzielane za pomocą tzw. „dyskryminatorów wielkości”.

Hydrodynamic focusing (HDF)

Sysmex's technology used inside haematology and urinalysis analysers to optimise cell/particle counting; by means of a sheath flow, the cells or particles are separated and aligned upon entering the flow cell or detection unit to effectively prevent coinciding or recirculation of cells/particles. Particularly RBC change shape when exposed to rapid acceleration in a suspending fluid. With HDF, the degree of acceleration is significantly reduced, therefore the true cell properties are reflected more closely.

Hypochromic

I

IG (niedojrzałe granulocyty)

Fluorescencyjna cytometria przepływowa pozwala na wykrycie niedojrzałych granulocytów na podstawie zwiększonej zawartości kwasu nukleinowego, w porównaniu do dojrzałych komórek. Populację niedojrzałych form określamy jako IG (immature granulocytes). W populacji tej mieszczą się: promielocyty, mielocyty i metamielocyty. Pałeczki nie są wliczone do tej populacji.

Obecność IG zawsze traktowana jest jako patologia. Wyjątek stanowi okres zaraz po porodzie i u noworodków poniżej 3 doby życia. Metoda automatyczna zliczania IG jest bardziej precyzyjna niż manualna. Nadaje się zatem do stałego monitorowania pacjentów i tym samym wyeliminowania czasochłonnego liczenia manualnego.

Immunofenotypowanie

Analiza wykorzystująca cytometrię przepływową, polegająca na oznakowaniu powierzchni komórek przeciwciałami. Termin ten najczęściej jest używany w odniesieniu do dokładnego różnicowania WBC w celu diagnozy chorób krwi takich jak białaczki i chłoniaki.

W odniesieniu do płytek krwi termin ten odnosi się do zaawansowanej analizy obejmującej m. in. status ich aktywacji.

Impedance

Technologia impedancyjna (DC – direct current – prąd stały) wykorzystuje pole elektryczne przepływające pomiędzy dwoma elektrodami do pomiaru rozmiaru komórki.

Komórki krwi są słabymi przewodnikami. Rozcieńczalnik (odczynnik), w którym komórki są zawieszone podczas zliczania, jest roztworem izotonicznym, który jest dobrym przewodnikiem. Komórki pojedynczo przechodzą przez pole między elektrodami. W trakcie każdego przejścia każda komórka od razu zwiększa impedancję (opór) pomiędzy elektrodami. Wartość tego oporu jest proporcjonalna do rozmiaru komórki.

Inteligencja

Rozwiązania laboratoryjne Sysmex są inteligentnie kontrolowane, dzięki wbudowanemu oprogramowaniu. Harmonizuje i standaryzuje to wzajemne oddziaływanie między próbką a przepływem danych. Oprogramowanie może działać od pojedynczego systemu aż do wielu obszarów roboczych, nawet jeśli dana sieć obejmuje wiele lokalizacji. Oprócz oprogramowania oferujemy znacznie więcej: usługi Sysmex Academy, szkolenia internetowe, warsztaty edukacyjne oraz konsultacje.

IPF (immature platelet fraction)

IPU (jednostka przetwarzania informacji)

Komponent oprogramowania (sprzęt komputerowy) sterujący analizatorami Sysmex. W serii XN, IPU zawiera szereg standardowych aplikacji, wykorzystywanych podczas analizy, a dzięki połączeniu z  Extended IPU mogą być uzyskane zaawansowanych funkcje.

K

Ketones (KET)

Ketones in urine indicate increased fat degradation in the body. This can be caused by an insufficient supply of energy from carbohydrates. During the degradation of fatty acids, intermediary compounds called ‘ketone bodies’ (acetoacetic acid, s-hydroxybutyric acid and acetone) are formed in the liver. Ketones can be detected in urine when increased fat degradation takes place and is particularly important in checking metabolic decompensation in diabetes mellitus.

Kidneys

The kidneys are two bean-shaped organs in the renal system. They perform essential functions, including the regulation of water and electrolyte balance, and the filtration and elimination of metabolic waste products (e.g. urea, uric acid and ammonia), medications and toxic substances. Kidneys also secrete hormones that help produce red blood cells (via the hormone erythropoietin, EPO), regulate blood pressure (via production of renin) and promote bone health (calcium absorption via conversion of calcidiol into calcitriol).

Klasa X

Grupa automatycznych analizatorów hematologicznych Sysmex, w której skład wchodzą modele serii XE, XT i XS. Wszystkie wymienione modele oparte są na technologii fluorescencyjnej cytometrii przepływowej i zapewniają rozdział WBC na 5 populacji oraz zmienny zestaw zaawansowanych parametrów, oferujących szersze możliwości diagnostyczne.

Koncepcja wbudowanego oprogramowania

Modułowy i skalowalny system oprogramowania, składający się z różnych, zintegrowanych części (IPU, Extended IPU, części zdalne/Web) z jednym harmonijnym projektem interfejsu użytkownika. Obejmuje on kontrolę przepływu pracy, walidację opartą na regułach, usługi systemowe i tworzenie sieci poszczególnych instrumentów lub rozwiązań w całym zakresie dyscyplin lub lokalizacji. Do pracowni hematologii, koagulologii i analizy moczu.

L

Laser diodowy / Laser półprzewodnikowy

Typ lasera  stosowany w cytometrach przepływowych Sysmex nowszej generacji, które dedykowane są zarówno do badań hematologicznych jak i do badania osadu moczu.

W przeciwieństwie do poprzednio używanych laserów gazowych, lasery półprzewodnikowe zużywają mniej energii (zwykle działają one w zakresie widma światła czerwonego), są gotowe do pracy w znacznie krótszym czasie (szybkie uruchomienie systemu) i mają dłuższą żywotność.

Leucocyte esterase (LEU)

Leucocyte esterase is an enzyme produced in white blood cells – to be more precise, in granulocytes. Detection of leucocyte esterase reveals the presence of granulocytic leucocytes. Elevated values of this parameter are an important symptom for inflammatory diseases of the efferent urinary tract and kidneys.

Liczenie względne

Sposób zliczania krwinek bazujący na podstawie liczby impulsów wygenerowanych w określonym przedziale czasowym. Taki system zliczania jest podatny na błędy występujące przy zatkaniu apertury pomiarowej co oznacza, że wymagają one regularnej kalibracji.

Limfocyty

Limfocyty wywodzą się z linii limfoidalnej. Rozwój komórek limfoidalnych nie występuje jedynie w szpiku kostnym, ale zachodzi również w pierwotnych i wtórnych narządach limfatycznych.

Limfocyty bronią organizm przed infekcją, odróżniając komórki własne organizmu od obcych. Cząsteczki rozpoznawane przez organizm jako obce zwane są antygenami. Każdy limfocyt jest pobudzany tylko przez jeden specyficzny antygen. Gdy limfocyty rozpoznają ten antygen, wytwarzają substancje chemiczne, aby z nim walczyć.

Istnieją trzy główne typy limfocytów: limfocyty B, limfocyty T i komórki NK. Limfocyty należą do jądrzastych białych krwinek. Jednakże w porównaniu do innych białych krwinek, limfocyty są małe i okrągłe, nie posiadają ziarnistości. Wyróżnianych jest wiele podtypów limfocytów, między którymi różnice morfologiczne są niewielkie, co utrudnia ich rozróżnienie.

Do przyczyn podwyższonej liczby limfocytów należą infekcje lub stany zapalny, ale również niektóre typy nowotworów układu krwiotwórczego. Analizatory Sysmex podają bezwzględną i względną liczbę limfocytów, ale również wyświetlają flagi sugerujące obecność podejrzanych limfocytów, których obecność powinna być zweryfikowana za pomocą dalszej diagnostyki.

M

Macrocytic

MCDh (wykrywanie mikro chromatyczne dla hematologii)

Nazwa handlowa odczynników niezawierających metanolu, produkowanych przez firmę RAL Diagnostics, przeznaczonych do stosowania w urządzeniu RAL Stainer i półautomatycznego urządzenia barwiącego RAL, w celu barwienia rozmazów krwi.

MCH

Jest to wartość średniej ilości hemoglobiny w krwince czerwonej. Parametr ten obliczany jest z RBC i HGB. MCH [pg] = HGB / RBC. Zakres referencyjny dla MCH zależny od wieku. Wartość MCH jest zwykle proporcjonalna do MCV, ponieważ wielkość komórki w dużej mierze zależy od zawartości hemoglobiny.

Komórki o normalnych wartościach MCH określa się jako normochromiczne. Natomiast komórki o wartościach niskich i wysokich określa się, odpowiednio, jako hipochromiczne i hiperchromiczne. Niskie MCH wskazuje, że komórki zawierają zbyt mało HGB z powodu nieodpowiedniej produkcji. Takie komórki określane są jako hipochromiczne, ponieważ w ocenie mikroskopowej ich zabarwienie jest oceniane jako blade.

MCHC

Średnie stężenie hemoglobiny w krwince jest obliczane z HCT i HGB. Odzwierciedla proporcję ilości HGB w krwinkach czerwonych w odniesieniu do objętości komórek. MCHC [g / dl] = HGB / HCT. Zakres referencyjny MCHC jest stały przez całe życie i jest bardzo wąski.


MCHC jest również używane do opisania populacji krwinek czerwonych jako: normo-, hipo- i hiperchromicznych. Komórki o zbyt małym stężeniu HGB mają jaśniejszy kolor i mają niskie MCHC. Podwyższone MCHC pod względem klinicznym jest rzadkie i praktycznie występuje tylko wtedy, gdy komórki są sferocytowe (z powodu utraty błony) lub znacznie odwodnione. Hiperchromiczne krwinki czerwone posiadają wysokie stężenie HGB w pojedynczej komórce. Dzieje się tak z powodu spadku objętości komórki (MCV). MCHC jest powszechnie używane do monitorowania wydajności technicznej analizatora.

MCV

Średnia objętość komórek jest obliczana z RBC i HCT. MCV [fl] = HCT / RBC. Zakres referencyjny dla MCV zależy od wieku. Terminy „normocytowe”, „mikrocytowe” i „makrocytowe” są używane do opisu populacji krwinek czerwonych o normalnym, niskim i wysokim MCV.

Wielkość krwinek czerwonych zależy od zawartości HGB, dlatego brak lub upośledzenie produkcji hemoglobiny spowoduje powstanie komórek o mniejszej objętości. Takie komórki określane są mikrocytami. Makrocyty występują gdy podział komórek prekursorowych RBC w szpiku kostnym jest upośledzony.

Metoda pomiaru hemoglobiny - SLS (laurylosiarczan sodu)

Metoda pomiaru HGB stworzona przez Sysmex nie zawiera cyjanku. Dodatkowo zapewnia szczególnie wiarygodne wyniki dzięki skutecznej lizie erytrocytów i białych krwinek oraz minimalizacji interferencji ze strony lipidów, prowadząc do zmniejszenia potencjalnych zakłóceń.

Microcytic

Modułowość

Modułowość analizatorów XN pozwala na ich dopasowanie do indywidualnych rozwiązań. Dotyczy to wartości wydajności, wartości klinicznych, jak i profesjonalnych usług serwisowych.

Monocyty

Monocyty należą do komórek o jądrze niesegmentowanym (podobnie jak limfocyty), jednak pochodzą z linii mieloidalnej, której komórki wytwarzane są w szpiku kostnym.

Monocyty odgrywają kluczową rolę w odpowiedzi immunologicznej. Mogą szybko przemieszczać się do miejsca zakażenia, gdzie różnicują się w makrofagi i komórki dendrytyczne, aby indukować odpowiedź immunologiczną. Komórki z układu monocyty-makrofagi potrafią pochłaniać obce cząstki i rozbijać je na antygeny, które następnie mogą zaprezentować na swojej powierzchni.

Wynik zautomatyzowanego zliczania monocytów jest dostępny jako stosunek monocytów do całkowitej liczby białych krwinek lub w wartościach bezwzględnych. Podwyższona liczba monocytów może wskazywać na różne stany chorobowe, np. przewlekłe zapalenie lub zakażenie, ale również może wystąpić w chorobach złośliwych, takich jak przewlekła białaczka mielomonocytowa.

Morfologia cyfrowa

Technologia/ metoda stosowana do różnicowania komórek wybarwionych w rozmazie hematologicznym bądź w preparacie cytologicznym, poprzez generowanie i rozpoznawanie obrazu cyfrowego, stosując do tego celu technologie oparte na sztucznych sieciach neuronowych. Zdjęcia komórek w wysokiej rozdzielczości prezentowane są na ekranie, co umożliwia walidację lub dalszą klasyfikację. Pozwala też na transmisję wyników online i konsultację z innymi specjalistami.

MWO (Optymalizacja Zliczania Monocytów)

MWO wbudowane jest w Extended IPU. Oferuje ono możliwość rozróżnienia reaktywnej monocytozy od monocytozy pochodzenia złośliwego. MWO pomaga zmniejszyć liczbę niepotrzebnych analiz rozmazów krwi, optymalizując jednocześnie wykrywanie CMML (przewlekłej białaczki mielomonocytowej) i usprawniając pracę laboratorium.

N

Nephron

A nephron is the microscopic structural and functional filtering unit of the kidney. Each kidney is made up of over one million nephrons that cleanse the blood and balance the constituents of the circulation. A nephron consists of a renal corpuscle, a sophisticated renal tubule system and the associated capillary network.
Nephrons process the blood supplied by afferent arterioles via glomerular filtration, tubular reabsorption and secretion. Many processes take place in different parts of the nephron before the filtrate (primary urine) is modified into the final product referred to as ‘urine’.

Neutrofile (granulocyty obojętnochłonne)

Neutrofile należą do linii granulocytów i odgrywają ważną rolę w odpowiedzi immunologicznej. Są to pierwsze komórki, które docierają do miejsca zakażenia – zazwyczaj w przeciągu godziny. Proces, dzięki któremu tak się dzieje to chemotaksja. Neutrofile mają zdolność fagocytowania innych komórek takich jak bakterie, które mogą być szkodliwe dla organizmu. Same neutrofile jednak nie przeżywają procesu fagocytozy. Ropa składa się głównie z martwych neutrofili i strawionych bakterii. Bezwzględna i względna liczba neutrofili może dostarczyć informacji przydatnych w diagnozie i monitorowaniu zakażeń, a także jest brana pod uwagę podczas chemioterapii. Zwiększona liczba neutrofili występuje również fizjologicznie w sytuacjach niepatologicznych, np. po stresie lub u osób palących tytoń.

Niedokrwistość normocytowa

Niedokrwistość normocytowa może być spowodowana zmniejszoną produkcją RBC, nadmiernym niszczeniem RBC lub utratą krwi. Liczba RBC jest niska, ale wielkość komórek i zawartość HGB w komórkach są normalne.

Nitrite (NIT)

Nitrite is the result of nitrate reduction. Various bacteria that cause urinary tract infections (UTI) produce enzymes that turn nitrate into nitrite. The presence of nitrite in urine is an indirect confirmation of bacterial infection (bacteriuria). Common microorganisms that can cause urinary tract infections, such as Escherichia coli, Enterobacter, Citrobacter, Klebsiella, and Proteus species, produce enzymes that reduce urinary nitrate to nitrite.
A negative NIT test strip result does not exclude a urinary tract infection because there could be bacteria present which do not produce nitrite. Therefore, nitrite is specific but not sensitive for UTI. Furthermore, with strong bacterial growth, nitrite may eventually be degraded to nitrogen, which means that remaining nitrite levels in the sample may be below the limit of detection.

Non-reactive disease (neoplastic disease, malignant disease)

Normochromic

O

OB (szybkość sedymentacji erytrocytów)

Powszechny test laboratoryjny służący jako czuły, ale nieswoisty marker zapalenia. Może służyć do wspomagania postawienia diagnozy i pomaga monitorować różne choroby autoimmunologiczne, ostre i przewlekłe infekcje oraz nowotwory. OB jest również stosowany jako marker „ogólnej kondycji fizycznej” ocenianej wraz z historią kliniczną pacjenta i badaniem przedmiotowym. Zautomatyzowana analiza OB jest ułatwiona dzięki modułowi XN Interrliner, który może być również zintegrowany z konfiguracjami XN-9000/9100.

Odtwarzalność

Związane z nieprecyzyjnością: seria powtarzanych pomiarów krwi kontrolnej w zmienionych warunkach: inny operator, inne partie, inne laboratorium.

P

Parametry badawcze

Parametry, które obok parametrów raportowanych, dostarczają istotnych diagnostycznie informacji, jednakich użytek powinien być wyłącznie wewnątrzlaboratoryjny w celu ułatwienia zatwierdzania i walidacji wyników. Parametry te nie mogą być bezpośrednio przekazane na oddział lub do lekarza.

Parametry diagnostyczne

Parametry dostarczające informacji istotnych diagnostycznie, które powinny być przekazane bezpośrednio do lekarzy, na oddziały szpitalne bądź do ośrodków skupiających lekarzy poza laboratoriami czy szpitalami.

Parametry flagowane

Parametry, które - oprócz i w połączeniu z głównymi parametrami - dostarczają informacji istotnych z diagnostycznego punktu widzenia do użytku wyłącznie wewnątrz laboratorium w celu walidacji wyników i zakończenia ustaleń diagnostycznych. Te wyniki parametrów nie mogą być przesyłane bezpośrednio, np. do oddziałów lub lekarzy, jednak można się posłużyć ich wynikiem diagnostycznym, w połączniu z głównymi parametrami.

Patologie WBC

Patologie białych krwinek mogą dotyczyć linii mieloidalnej lub limfoidalnej. Ich przyczyną mogą być zarówno reaktywne, jak i niereaktywne (nowotworowe lub złośliwe) choroby. Zmiany reaktywne obserwuje się w przebiegu chorób zakaźnych lub zapalnych, podczas gdy zmiany złośliwe wskazują na białaczki, chłoniaki i inne nowotwory układu krwiotwórczego.

Aby móc rozróżnić choroby związane z białymi krwinkami, kluczowe znaczenie ma określenie: liczby, dokładnego rodzaju i stanu dojrzałości komórek. Zautomatyzowana analiza hematologiczna jest istotnym elementem procesu diagnostycznego i pomaga zidentyfikować obecność choroby poprzez zapewnienie dokładnej liczby komórek i uwidocznienie podejrzanych populacji komórek. W chorobach krwinek białych postawienie właściwej diagnozy jest skomplikowane i wymaga uwzględnienia wszystkich dostępnych informacji z badania morfologii krwi , oceny morfologii komórek, fenotypowania immunologicznego oraz innych badań.

PCT (płytkokryt)

Parametr związany z płytkami krwi, który jest równoważny (przez znaczenie) hematokrytowi, ale obliczony na podstawie MPV i liczby PLT (PCT = MPV x PLT).

pH

The pH describes how acidic or alkaline a substance is based on the hydrogen ion concentration. If urine is persistently acidic or alkaline, this can indicate a disturbed acid-base balance. Persistently alkaline pH values point towards urinary tract infection. For microscopy, it is good to bear in mind that at pH levels above 7, cells can lyse faster than under normal (slightly acidic to nearly neutral) conditions.

PLT-F

Dodatkowa aplikacja aparatu serii XN pozwalająca na szczegółowy pomiar PLT. Opiera się na znakowaniu fluorescencyjnym barwnikiem, który jest swoisty dla płytek. Pozwala to na osiągnięcie wysokiej dokładności i precyzji pomiaru ilości PLT, nawet w przypadku występowania małopłytkowości. Metoda wykazuje bardzo dobrą korelację w stosunku do metody referencyjnej (CD41/61).

PLT-F pozwala także na określenie frakcji niedojrzałych płytek krwi (IPF – Immature Plateler Fraction). IPF odzwierciedla aktywność trombopoetyczną szpiku co jest szczególnie przydatne w wykrywaniu małopłytkowości i jej możliwych przyczyn.

Płyn CAPD

Ciągła ambulatoryjna dializa otrzewnowa (CAPD) to dializa polegająca na ciągłej obecności dializatu w jamie otrzewnowej pacjenta. Płyn CAPD jest analizowany jest w celu wykluczenia zakażenia, które jest najczęstszym problemem w dializie otrzewnowej.

Powtarzalność

Pojęcie powiązane z nieprecyzyjnością: seria powtarzanych pomiarów próbki, w jednej serii pomiarów, z zachowaniem tych samych warunków pomiarowych.

Powtórny test/zlecenie/analiza

Automatyczny ponowny pomiar próbki mający na celu uzyskanie wyników analizy w przypadku, gdy wystąpiły określone błędy analizatora (np. problemy z ciśnieniem lub temperaturą).

Primary urine

Primary urine is the fraction of blood plasma, which is filtered out by renal corpuscles. Due to the massive blood supply to the kidneys and the large number of glomerular filtration units, the body produces about 150 litres of primary urine daily. Approximately 99% of primary urine is reabsorbed through the tubule epithelium so that only 1.8 litres have to be excreted every day. The components of primary urine correspond to the composition of protein-free blood plasma.

Protein (PRO)

Most proteins are normally contained in blood because they are too large to fit through the glomerular membrane. However, if these filters are damaged, proteinuria – the presence of protein in urine – can occur. Protein in urine is a frequent symptom of renal diseases, but it is not very specific. Protein levels in urine can be temporarily increased due to exercise, fever or stress.

R

RDW (rozpiętość rozkładu objętości erytrocytów)

Zautomatyzowany parametr informujący o stopniu zmienności wielkości czerwonych krwinek (RBC). Jest to ilościowa miara tego, jak zmienna jest wielkość poszczególnych czerwonych krwinek. Definiowana jest jako wartość RDW-SD i RDW-CV.

Wysoka wartość RDW wskazuje na nieprawidłową wariancję w rozmiarze RBC, określaną jako anizocytoza, która jest zauważalna pod mikroskopem. RDW pomaga w różnicowaniu anemii, które mają podobne wskaźniki czerwonych krwinek.

Reactive disease

Red blood cells (RBC)

Red blood cells deliver oxygen to the body’s tissues by travelling through the circulatory system. They are round, smooth and have a red tinge. If red blood cells appear in this intact shape, they are called isomorphic or eumorphic and do not come from the glomerulus. If red blood cells become damaged, they are called dysmorphic red blood cells. Their deformation occurs when they pass through the glomerular structures of the kidney, but it can also happen when they are exposed to urine for a prolonged time. The term for pathological dysmorphic red blood cells is ‘acanthocytes’. Their presence can indicate a glomerular disease such as glomerulonephritis.
If there are a few red blood cells in urine, this can be considered normal. A high number of red blood cells, however, can indicate the presence of injuries, crystals, renal calculi or urinary tract infections.

Reflex test/zlecenie/analiza

W oparciu o wbudowane reguły, wykonywany jest ponowny pomiar próbki  jako powtórzenie zleconego profilu lub z uzupełnieniem go dodatkową analizę, w celu uzyskania bardziej wiarygodnego wyniku.

Renal corpuscle

The renal corpuscle is the site of the filtration of blood plasma. It consists of the glomerulus, and the glomerular capsule, or ‘Bowman's capsule’. Afferent arterioles form a network of high-pressure capillaries called the ‘glomerulus’. The tuft of glomerular capillaries filters the blood based on particle size and the filtrate is captured by the surrounding cup-shaped chamber, the Bowman’s (glomerular) capsule.

Renal tubule

The renal tubule is a long and convoluted structure that emerges from the glomerulus and is divided into three main parts based on function: the proximal convoluted tubule, the loop of Henle (with descending and ascending limbs) and the distal convoluted tubule. After passing through the renal tubule, the filtrate continues to the collecting duct system.

Reportable parameter(s)

Rerun test/zlecenie/analiza

Ponowny pomiar próbki zlecony w oparciu o ustalone reguły. Powtórzony profil jest taki sam jak początkowy profil zlecony dla danej próbki. Powtórzenie pomiaru wykonywane jest w celu uzyskania wiarygodnych wyników.

RET-Y

Wartość uzyskana ze skatergramu RET pozwalająca określić wartość RET-He, która odzwierciedla hemoglobinizację populacji retikulocytów.

RPI (wskaźnik produkcji retikulocytów)

RPI odzwierciedla odpowiedź erytropoetyczną szpiku kostnego u pacjentów z niedokrwistością. Jest on stosowany do oceny adekwatności odpowiedzi szpiku kostnego na niedokrwistość u pacjentów. Nie jest przydatny w przypadku braku anemii.

RPI definiuje się następująco: RPI = (RET% x HCT): (0,45 x dni we krwi). 0,45 reprezentuje idealny hematokryt we wzorze. Przy „idealnym” HCT wynoszącym 0,45, RPI jest identyczny z procentem retikulocytów, który „idealnie” wynosi około 1% u osób zdrowych. U pacjenta z niedokrwistością, z odpowiednią odpowiedzią szpiku kostnego RPI powinien wynosić > 2,0. Jednak wskaźnik RPI < 2,0 nie jest to jednoznaczne z niewystarczającą odpowiedzią szpiku kostnego.

Dobrym wskaźnikiem prawidłowej odpowiedzi szpiku kostnego na niedokrwistość jest wzrost bezwzględnego stężenia retikulocytów, wraz ze znacznym wzrostem niedojrzałej frakcji retikulocytów (IRF).

S

Scattered light

Scattergram

Skatergramy (typ diagramu) są obrazem graficznym populacji komórek. Tworzone są poprzez zaznaczenie na osi współrzędnych każdej policzonej komórki, na podstawie sygnałów jakie wygenerowała. Sygnały te mogą zostać uzyskane z wykorzystaniem technik pomiaru, takich jak impedancja, wykorzystanie pola elektromagnetycznego o wysokiej częstotliwości, , metody optycznej (światło rozproszone bocznie i czołowo) lub znakowania cytochemicznego (światło fluorescencyjne boczne).

SEED (Sysmex Education Enhancement and Development)

Artykuły z zakresu tematyki klinicznej i diagnostycznej poświęcone nauce i edukacji. Mogą obejmować tematy z zakresu np.: koagulologii, hematologii, analizy moczu, płynów z jam ciała, itd.

Sheath flow

SILENT DESIGN®

Idea firmy Sysmex, która ma na celu uczynienie miejsce pracy znacznie przyjemniejszym, poprzez postawienie ludzi na pierwszym miejscu. Jest to możliwe dzięki optymalizacji interakcji pomiędzy człowiekiem a urządzeniem, z którego korzysta on każdego dnia.

W ramach koncepcji SILENT DESIGN® skupiamy się na pięciu głównych zasadach, aby stale polepszać doświadczenia użytkownika: osoba - przestrzeń - powierzchnia - seria - długowieczność. Produkty SILENT DESIGN® uwzględniają wszystkie pięć zasad.

Skalowalność

Skalowalność koncepcji XN pozwala na ulepszenie posiadanego rozwiązania bez konieczności jego wymiany. . Dotyczy to zarówno wartości wydajności, wartości klinicznych, jak i usług profesjonalnych.

Specific gravity (SG)

Urinary specific gravity is based on the concentration of solutes in urine. It measures the ratio of urine density compared to water and provides information on the kidney’s ability to concentrate urine. If the specific gravity values drop below 1.010 g/mL urine, cells undergo faster lysis than in normal conditions (1.010 to 1.030 g/mL).

STAT (krótki czas realizacji)

Funkcja umożliwiająca natychmiastowe pomiary pojedynczych, pilnych próbek.

Support Manager

Komponent oprogramowania służący do monitorowania wydajności całego systemu analizy XN: jest to aplikacja chroniąca środowisko operacyjne oraz nadzoruje inne potrzeby konserwacyjne i kontrolę wydajności technicznej.

Światło rozproszone

Gdy obiekt wchodzi w promień światła, zmienia ono swój kierunek. Zjawisko to nosi nazwę rozproszenia światła oraz występuje pod wszystkimi kątami pomiędzy 0° i 360°. Pomiar rozproszenia światła dostarcza informacji o wielkości i jakości obiektu.

Światło rozproszone czołowo (światło rozproszone pod niskim kątem) pozwala na określenie wielkości obiektu. Na światło rozproszone czołowo ma wpływ nie tylko wielkość obiektu, ale także jego forma i współczynnik załamania. Detekcja sygnału światła rozproszonego czołowo odbywa się zwykle za pomocą fotodiody.

Światło rozproszone bocznie (światło rozproszone pod szerokim kątem) dostarcza informacji o wewnętrznej strukturze obiektu. W przypadku komórek będzie to informacja o obecności lub braku ziarnistości. Detektor światła rozproszonego bocznie to czuły fotopowielacz. Spowodowane jest to faktem, że natężenie tego sygnału jest kilkaset razy słabsze niż światła rozproszonego czołowo.

Sysmex Xtra (Sysmex Xtra Online)

Sysmex Xtra Online pochodzi z magazynu „Sysmex Xtra”, drukowanego dla klientów Sysmex w niektórych krajach . Sysmex Xtra Online jest to dedykowana sekcja na stronie internetowej Sysmex Europe, oferującą szeroką gamę artykułów na temat produktów i innych związanych z nimi tematów.

T

TWO (Optymalizacja przepływu pracy przy użyciu trombopoezy)

TWO usprawnia cały proces analizy płytek krwi w laboratorium, ponieważ optymalizuje zlecania badań typu reflex w kanale PLT-F i wspiera diagnostykę różnicową trombocytopeni u pacjentów i ich monitorowanie.

Nowy algorytm TWO jest zawarty w Extended IPU i może być używany w połączeniu z aplikacją PLT-F.

U

UFC (cytometria przepływowa moczu)

Technologia Sysmex stosowana w analizatorach moczu z serii UX i UF. Polega na wykrywaniu i klasyfikowaniu komórek oraz cząstek w moczu. W tym celu wykorzystywany jest marker fluorescencyjny (zastrzeżony przez Sysmex) oraz ekspozycja na światło lasera.

Ureter

The ureter is a tube that carries urine from the kidney to the urinary bladder. There are two ureters, one attached to each kidney.

Urethra

The urethra arises from the base of the bladder and transports urine to the outside of the body for disposal. The urethra is the only urinary structure that differs significantly between females and males, due to the dual role of the male urethra in transporting both urine and semen.

Urinary bladder

The urinary bladder (also called ‘urocyst’ or ‘vesica’) is a hollow muscular organ that collects and stores urine from the kidneys via the ureters before disposal by urination. It is a highly distensible (or elastic) organ. A typical adult human bladder will hold between 300 and 500 mL before the urge to empty occurs, but it can hold considerably more.

Urobilinogen (URO)

Urobilinogen is a colourless by-product of bilirubin reduction. It is excreted in increased amounts in urine when the functional capacity of the liver is impaired or overloaded, or when the liver is bypassed. However, a value of zero is also critical since this may indicate biliary obstruction.

W

White blood cells (WBC)

White blood cells, also called leucocytes, are vital parts of the immune system. They help protect the body against infections and foreign invaders. WBC are round and, if they are granulocytes, granulated. They measure approximately 1.5 to 2 times the diameter of a red blood cell. In urine, the most common type of WBC are neutrophils (i.e. neutrophilic granulocytes), whereas lymphocytes or eosinophils (eosinophilic granulocytes) are rare findings in urine. A small number of WBC can be present in healthy urine but increased counts can point towards inflammation or infection within the urinary system.

WPC

Dodatkowa wartość kliniczna, opcjonalnie dostępna na oznaczonym niebieskim kolorem, analizatorze serii XN, do pomiaru białych komórek prekursorowych. W ten sposób zapewnia doskonałe, dwupoziomowe flagowanie (w połączeniu ze standardową aplikacją XN-DIFF) nieprawidłowych białych krwinek mieloidalnych, jak i limfatycznych. Pomaga to ograniczyć fałszywie dodatnie flagi próbek i ilość rozmazów oraz skupić się na próbkach posiadających cechy zmian złośliwych.

Wskaźniki krwinek czerwonych

Parametry CBC: MCV, MCH i MCHC, które są związane z krwinkami czerwonymi, są powszechnie określane jako wskaźniki czerwonokrwinkowe. W połączeniu z RDW, wskaźniki te są wykorzystywane do zawężenia możliwych przyczyn niedokrwistości u poszczególnych pacjentów. MCHC jest wczesnym, czułym markerem, ponieważ wartości MCH i MCHC się obniżą, zanim czerwone krwinki staną się mikrocytami.

Wydajność

Optymalizacja i harmonizacja zintegrowanych procesów laboratoryjnych odnosząca się do całkowitego kosztu posiadania oraz ich wkładu do szybkiego dostarczenia wysokiej jakości wyników.

X

XN Stem Cells (komórki macierzyste XN)

Nowa metoda wykorzystująca kanał pomiarowy WPC do ilościowego oznaczania komórek progenitorowych układu krwiotwórczego (HPC). Wykazano, że metoda XN Stem Cells jest porównywalna z immunologiczną cytometrią przepływową (znakowaniem CD34) w mobilizowanej krwi obwodowej.

XN-BF

Dodatkowa wartość kliniczna opcjonalnie dostępna w analizatorach serii XN, do automatycznego i wystandaryzowanego pomiaru różnych płynów ustrojowych. Zapewnia ona szybką analizę bez wstępnego przygotowania próbki, dostępną o każdej porze dnia, z doskonałą powtarzalnością wyników i pozwala na zmniejszenie liczby czasochłonnych, ręcznych zliczeń w komorze.

Oprócz ilościowego oznaczenia WBC i RBC, umożliwia określenie całkowitej liczby  komórek jądrzastych. WBC różnicuje się na komórki mononuklearne i polimorfonuklearne, wspomagając szybkie wskazanie stanów zakaźnych i innych nieprawidłowości.

XN-CBC

Aplikacja dostępna jako standard w analizatorach serii XN wykorzystywana w badaniu CBC.

Wartością dodatkową w stosunku do standardowego CBC jest zliczanie jądrzastych krwinek czerwonych (NRBC) jako odrębnej populacji. Może to być ważne w rozpoznawaniu krytycznych zmian u pacjentów z oddziałów intensywnej terapii. Wartość WBC nie podlega interferencji ze strony NRBC, np. u noworodków, gdzie stężenia NRBC są stosunkowo wysokie. Eliminuje to potrzebę ręcznego liczenia NRBC, przyspiesza czas realizacji badania i zwiększa standaryzację.

XN-DIFF

Wartość kliniczna dostępna jako standard w analizatorach serii XN do różnicowania WBC na 5 populacji – tzw. rozdział 5-diff. Wartością dodaną w stosunku do standardowego 5-diff jest podawanie liczby niedojrzałych granulocytów (IG) jako odrębnej populacji oraz przedstawienie jej na skatergramie. 

Sysmex wprowadził także specjalny tryb „niskiego WBC” (low WBC), który uruchamia się automatycznie w razie potrzeby. Pozwala on na dokładniejszy rozdział 5-diff, w próbkach z niską leukocytozą. Objętość zliczania w tym trybie jest zwiększona.

Xtra (Xtra Online)

Y

Yeast-like cells (YLC)

Yeast cells are smooth, colourless and usually egg-shaped. They have birefringent walls, come in different sizes and often show budding. The most common type of yeast found in urine is Candida albicans. Yeast cells in urine can come from either skin-related or vaginal contaminations or can indicate mycotic urinary tract infections.

Z

Zaawansowane parametry stanu zapalnego

Zestaw parametrów hematologicznych, które określają i charakteryzują poszczególne limfocyty (RE-LYMP, AS-LYMP) i stan aktywacji neutrofili (NEUT-GI, NEUT-RI). Te parametry diagnostyczne dostarczają dodatkowych informacji na temat aktywacji odpowiedzi immunologicznej pacjentów i pomagają lekarzom bardziej szczegółowo monitorować stany zapalne. Parametry te stają się dostępne po aktywacji licencji w systemach XN, wraz z pomiarem XN-DIFF. Zastosowanie WPC ma tutaj dodatkową wartość, ponieważ niezawodnie wyklucza zmiany złośliwe.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.