Sysmex Poland
Menu

Dostarczanie skutecznych rozwiązań w zakresie automatyzacji laboratorium

Firma Sysmex oferuje koncepcje modułowe do pełnego zarządzania EDTA. W standaryzowanym przebiegu pracy – od rozwiązania stolikowego do rozwiązania automatycznego. Od dostarczenia próbki do archiwizacji. I z największą efektywnością o najmniejszym gabarycie. Stwarzamy warunki, aby użytkownik mógł zajmować się wszystkimi "patologiami". Konsekwentnie. Przez całą dobę.

Niezależnie od wymagań analitycznych danego materiału próbki, możemy pomóc w stworzeniu koncepcji całkowicie automatycznej analizy. Łącznie z ponownym uruchomieniem testu i wykonywaniem ponownych testów kontrolnych, przygotowaniem i barwieniem rozmazu krwi oraz cyfrową morfologią. W zależności od codziennej ilości próbek, możemy pomóc w zmniejszeniu interwencji ręcznych do niezbędnego minimum. Ma to bezpośredni wpływ na czas raportowania.

Zmniejszenie liczby ręcznych procesów i nadmiaru próbek podczas rutynowych badań w nowoczesnym laboratorium zwalnia miejsce dla innych ważnych zadań, zwiększa wydajność i poprawia jakość analiz przy mniejszej objętości próbek. W pełni zautomatyzowany proces zmniejsza indywidualne ryzyko błędów i dostarcza standaryzowane wyniki badań laboratoryjnych szybko, wydajnie i dokładnie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Koncepcje lean management i innowacje kliniczne nie muszą już być sprzeczne. Zwalnianie zasobów poprzez automatyzację umożliwia inwestowanie w innowacje naukowe i innowacyjne wsparcie lekarzy.

Kompleksowe rozwiązania całkowite

W celu zapewnienia największej możliwej wydajności i jakości zgodnie z rosnącymi wymaganiami konieczne jest regularne dostosowywanie rutynowych procesów laboratoryjnych. Muszą one uwzględniać najnowsze standardy naukowe i liczne zmiany zachodzące w opiece zdrowotnej. Obejmuje to starzenie się populacji, mniejsze zasoby i dostarczanie szybkiego i sprawnego wsparcia pacjentom w celu zapewnienia skutecznego leczenia, aby wspomnieć tylko o kilku z nich.

Zwłaszcza podczas okresu przygotowania inwestycji szczegółowo analizujemy wszystkie procesy związane z materiałami. Zaczynając od dostarczanych próbek, kończąc na archiwizacji próbek, włącznie z identyfikacją zatorów i duplikacji. Oferujemy technologię pomiarową, która może pokonać te ogromne wyzwania, i posiadamy obejmujące ponad dwa dziesięciolecia doświadczenie w kompleksowej i zaawansowanej integracji struktur laboratoryjnych. Wiemy, że nasze koncepcje muszą spełniać rygorystyczne wymagania. 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. I zawsze na takim samym wysokim poziomie jakości. I tym się naprawdę wyróżniamy. W zapewnianiu holistycznych rozwiązań. Które naprawdę urzeczywistniamy.

My też się zmieniamy

Wraz z wprowadzeniem systemu Jednorodnych Grup Pacjentów (ang. Diagnosis Related Groups, DRG) i nowych procedur leczenia pobyty w szpitalu są coraz krótsze. Stwarza to również nowe wyzwania dla rutynowych badań laboratoryjnych. Istniejące procesy muszą być regularnie sprawdzane i synchronizowane z codzienną pracą szpitala. Dzięki w pełni opartym na wydajności systemom płatności DRG w opiece szpitalnej zmiany organizacyjne w systemie prowadzą do procesów obejmujących różne oddziały, zoptymalizowanych pod kątem procedur.

Dobrze rozwijające się laboratoria medyczne będą szybko i elastycznie dostosowywać się do ciągle zmieniających się warunków rynkowych. Tradycyjne granice między wymaganiami badań w sytuacjach nagłych i badań rutynowych coraz bardziej się zacierają. A skonsolidowane wyniki laboratoryjne muszą być jak najszybciej dostarczane, aby zapewnić informacje potrzebne do podjęcia decyzji o dalszych działaniach terapeutycznych. Produktywność, wydajność, precyzja, powtarzalność i innowacyjność. Wszystkie te pojęcia są obecnie używane do scharakteryzowania nowoczesnej analizy laboratoryjnej.

Pomagamy zarządowi szpitali i laboratoriów komercyjnych we właściwej ocenie sytuacji w zakresie działań laboratoryjnych. W szczególności mamy doświadczenie w zakresie łączenia danych wydajności laboratorium z wieloma dyscyplinami medycznymi. Niewystarczającą metodą jest dokonywanie wyłącznie przeglądu wymagań laboratoryjnych związanych z daną dyscypliną medyczną w celu poprawy opłacalności i tym samym zmniejszenia przerobu. Często prowadzi to do przesunięcia kosztów do innych, gorzej kontrolowanych obszarów. W celu zapewnienia kompleksowej opieki nad pacjentem zarząd laboratorium musi opracować i wdrożyć rozwiązania obejmujące różne oddziały, aby usprawnić organizację i dochody.

Zintegrowane koncepcje rozwiązań

Kiedyś chodziło przede wszystkim o technologię pomiarową i jej wyniki. Obecnie wzrasta znaczenie zintegrowanych koncepcji rozwiązań, podobnie jak ich rola w ramach ogólnego procesu kompleksowej opieki nad pacjentem. Od odbioru próbki do archiwizacji próbki. Poprzez dokładne zbadanie procesów laboratoryjnych i powiązanych kosztów laboratorium możliwe są znaczne korekty w strukturze kosztów laboratorium – w szczególności dostosowanie wynikające z konsolidacji obszarów w laboratorium medycznym i eliminacji zbędnych procesów, zwłaszcza na etapie wstępnej analizy. Przykładowo w celu ograniczenia niepotrzebnych kosztów możliwe jest stosowanie naszego oprogramowania pośredniczącego do szybkiego i wydajnego kierowania próbek znanych pacjentów przez proces analiz laboratoryjnych. Jest to tylko jeden z przykładów obszarów, w których możemy pomóc – może to stanowić przewagę konkurencyjną.

 

Konsolidacja

Jeśli konsolidacja ma odnieść sukces, konieczna jest szczegółowa analiza procesów koniecznych dla każdego pobranego od pacjenta materiału i wymaganego profilu. Konieczna jest standaryzacja i ujednolicenie probówek dostarczanych do dedykowanych obszarów roboczych. Możemy również pomóc poprzez zmniejszenie potrzebnych objętości pobieranych próbek. Jest to bezpośrednio powiązane z korzyścią dla pacjentów, ponieważ muszą oddawać mniejszą ilość krwi, podczas gdy organizacja oszczędza czas na pobieranie próbek i potrzebuje mniejszej ilości sprzętu.

We wszystkich obszarach konieczne jest unikanie niepotrzebnych etapów procesowych, ponieważ prowadzą one do niepotrzebnych niedoborów dostępnych zasobów. W zakresie zarządzania czasem prowadzi to do zwiększenia czasu przetwarzania każdej indywidualnej próbki.

Planowanie automatyzacji laboratorium wymaga odpowiedniego kompromisu między elastycznością a wydajnością. Oczywiście procesy wykonywane ręcznie są najbardziej elastyczne. Są one również powolne, zużywają siłę roboczą i obejmują ryzyko błędów pracy ręcznej. W przypadku w pełni zautomatyzowanego procesu laboratoryjnego sytuacja jest odwrotna - z największą wydajnością i mniejszą elastycznością. Podczas rozważania automatyzacji laboratorium za najważniejszą rzecz uważamy znalezienie właściwej równowagi. Między zachowaniem jak największej wydajności przerobu próbek a elastycznością. Zachowując zdolność do zajmowania się wszystkimi możliwymi patologiami. I możliwością szybkiego i elastycznego dostosowywania się do zmieniających się warunków ramowych i parametrów przez całą dobę, czyli przygotowania się na przyszłe wyzwania.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.