Sysmex Poland
Menu

Kompleksowa kontrola jakości

W zakresie hematologii laboratoryjnej Sysmex oferuje kompleksowe rozwiązanie, które pomaga nieustanie zapewniać wiarygodność przeprowadzanych analiz – dając użytkownikom całkowite zaufanie do otrzymywanych wyników. Uzyskiwanie wyników o wysokiej jakości oraz optymalizacja przepływu pracy w laboratorium, możliwa jest dzięki połączeniu dedykowanych analizatorów, odczynników, oprogramowania oraz narzędzi do kompleksowej kontroli jakości.

Koncepcja jakości Sysmex, obejmuje szereg ściśle ze sobą związanych elementów, wsparcie w edukacji personelu oraz połączenie:

 • Kalibracji
 • Wewnętrznej kontroli jakości (IQC), dostępnej na różnych poziomach stężeń
 • Kontroli opartej na próbkach pacjentów (XbarM)
 • Programu porównań międzylaboratoryjnych Caresphere™ XQC, wzbogacającego IQC.

Regularne i ciągłe monitorowanie analizatorów hematologicznych Sysmex ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia i utrzymania wiarygodności wyników pomiarów. Wdrożenie i utrzymanie kompleksowej kontroli jakości Sysmex stanowi gwarancję niezawodności analizatorów hematologicznych Sysmex.

Przygotowanie materiałów kontrolnych Sysmex QC

Odpowiednie przygotowanie do analizy materiałów kontrolnych i kalibratorów Sysmex obejmuje łatwą procedurę postępowania, zapewniającą optymalną separację populacji komórek.

Kalibracja

Kalibracja

Jednym z elementów kompleksowej kontroli jakości Sysmex jest kalibracja, wykonywana w celu ustalenia związku miedzy wynikami uzyskanymi na danym urządzeniu, a odpowiadającymi im wartościami we wzorcu. Tym samym kalibracja umożliwia weryfikację deklarowanej poprawności danego systemu pomiarowego. Kalibracja obejmuje również proces dopasowania parametrów urządzenia do uzyskanych wyników.

 • Uzyskiwane wartości kalibratora porównywalne są do wartości z metod referencyjnych, zapewniając łańcuch spójności pomiarowej zgodny z ISO17511 i umożliwiając spełnienie wymagań ISO15189.
 • Korzystanie z kalibratorów Sysmex jest podstawą gwarancji ogólnoświatowej porównywalności i wiarygodności wyników uzyskiwanych za pomocą analizatorów hematologicznych Sysmex.
 • Materiały do wewnętrznej kontroli jakości i kalibratory są różnymi materiałami – zgodnie z zaleceniami CLSI C24 5.2.5.
Wewnętrzna kontrola jakości (IQC)

Wewnętrzna kontrola jakości (IQC) umożliwia monitorowanie parametrów diagnostycznych krwi pełnej. Procedura IQC została zaprojektowana tak, aby jak najlepiej dostosować i zoptymalizować interakcję z analizatorem, personelem oraz system odczynników. Umożliwia to skuteczną i niezawodną kontrolę jakości. IQC jest narzędziem do monitorowania powtarzalności oraz dokładności analizatorów przez regularne porównywanie otrzymanych wyników z zakresami kontrolnymi dostarczanymi wraz z materiałem kontrolnym.

 • Zakres wartości materiału kontrolnego są uzyskiwane z użyciem analizatora skalibrowanego względem oficjalnych metod referencyjnych.
 • Dedykowane materiały kontrolne Sysmex zapewniają kontrolę wszystkich kanałów pomiarowych i jest podobny do krwi pacjenta najbardziej jak to możliwe.
 • Dedykowany materiał do kontroli płynów z jam ciała dostosowany do charakterystyki tych próbek.
 • Zgodność z normą ISO 15189 (§5.6.2.2), która wymaga monitorowania poprawności analiz przy różnych stężeniach; dostępne są trzy różne poziomy kontrolne krwi (oraz dwa poziomy do kontroli płynów z jam ciała) z wartościami zbliżonymi do zakresów decyzji klinicznych.
Program porównań międzylaboratoryjnych — Caresphere™ XQC

Caresphere™ XQC oferuje możliwość porównania wyników IQC danego analizatora Sysmex z wynikami grup porównawczych – grup z tym samym typem analizatora, tym samym numerem partii materiału kontrolnego oraz tej samej metody pomiaru.

 • Nie wymaga dodatkowych czynności, pomiarów ani materiałów kontrolnych – opiera się na codziennych pomiarach IQC, a dane przesyłane są automatycznie.
 • Bezpieczny i szybki dostęp do danych za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej.
 • Umożliwia porównanie dla zdefiniowanych grup porównawczych, np. urządzeń należących do tej samej sieci laboratoriów.
 • Zgodny z normą ISO 15189 (§5.6.3.1).
 • Posiada akredytację ISO/IEC 17043.
Dowiedz się więcej
Kontrola jakości uzyskiwana na podstawie próbek pacjentów — XbarM

Program kontrolny XbarM to narzędzie do stałego monitorowania poprawność działania analizatora. XbarM oparty jest na wynikach otrzymywanych z próbek krwi pacjentów w ramach rutynowych badań. Oznacza to, że nie wymaga dodatkowych kosztów, materiałów ani czynności. Stosowanie świeżej krwi pełnej umożliwia monitorowanie pracy analizatora, jak i kontrolę jakości analiz próbek krwi pacjentów.

 • Kontrola jakości oparta na analizie próbek pacjentów.
 • Doskonałe uzupełnienie wewnętrznej kontroli jakości oraz Caresphere™ XQC.
 • Umożliwia monitorowanie systemu w czasie między wykonaniem wewnętrznej kontroli jakości (IQC).
 • Wrażliwy na awarie i błędy analizatora – problemy z aparatem zostaną wykryte możliwie jak najwcześniej.
 • Wypełnia lukę w ocenie wrażliwości komórek na zmianę odczynników, która może nastąpić w trakcie rutynowej pracy laboratorium.
 • Doskonałe narzędzie do monitorowania parametrów serwisowych — tak zwanych „parametrów czułości”.
Edukacja i wsparcie

Sysmex oferuje wsparcie techniczne, aplikacyjne oraz wiedzę i doświadczenie. Pomoc przedstawicieli Sysmex można uzyskać kontaktując się telefonicznie lub mailowo z opiekunem merytorycznym lub lokalnym inżynierem serwisu.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.