Sysmex Poland
Menu

Reguły zwiększające niezawodność

Artykuł XTRA wydanie 2/2017

Dr Cohen ze Szpitala Uniwersyteckiego w Genewie, opowiada w jaki sposób CBC-O jest pomocne w optymalizacji raportowania wyników próbek z podwyższoną wartością MCHC.

Text: Isabell Spilker

Aplikacja CBC-O w Extended IPU jest używana do analizy próbek z MCHC wykraczającym poza zakresy referencyjne. Skuteczne wykrycie nieprawidłowości pozwala uniknąć wyników fałszywie dodatnich.

Dr Patrick Cohen

Farmaceuta i biolog medyczny dr Patrick Cohen prowadzi laboratorium hematologiczne w Szpitalu Uniwersyteckim w Genewie. W tym artykule dzieli się swoim praktycznym doświadczeniem.

Pod akronimem „CBC-O” kryje się strategia zarządzania podwyższonymi wartościami MCHC (średnie stężenie hemoglobiny w erytrocycie). W rutynowej praktyce laboratoryjnej podwyższone wartości MCHC występują rzadko, jednakże wymagają odpowiedniego postępowania, które jest czasochłonne. W przypadku ich zignorowania, lekarz może otrzymać niewiarygodne wyniki parametrów takich jak liczba krwinek czerwonych (RBC), stężenie hemoglobiny (HGB), hematokryt (HCT) oraz średnia objętość erytrocytu (MCV), co potencjalnie może mieć istotny wpływ na diagnozę i leczenie. Przyczyną zwiększonego MCHC może być obecność aglutynin, hemolizy in vivo, wrodzonych defektów RBC oraz interferencji takich jak lipemia czy hemoliza in vitro. Kanał RET w analizatorach Sysmex, dzięki algorytmowi CBC-O, umożliwia wykrycie przyczyny nieprawidłowości w wyniku. Laboratorium hematologiczne w Szpitalu Uniwersyteckim w Genewie korzysta z nowej, opcjonalnej aplikacji Extended IPU. Kierownik laboratorium Patrick Cohen podzielił się z nami swoją opinią.

W jaki sposób aplikacja CBC-O wpływa na pracę laboratorium?

DR PATRICK COHEN: Aby zaproponować zoptymalizowane i wydajne zarządzanie próbkami, w których obserwuje się wzrost wartości MCHC, Berda-Haddad et al. w 2016 roku zaproponowali algorytm identyfikujący przyczyny wzrostu MCHC, zgodny z zaleceniami GFHC oraz ISLH, jak również proces, który pozwala na szybkie i dokładne zaraportowanie wyników. Koncepcja CBC-O wykorzystująca ten algorytm, zapewnia całkowitą harmonizację procesu, rozwiązując problem wywołany przez podwyższone MCHC, w sposób szybki, łatwy i bezpieczny. Optymalizuje czas obrotu takich próbek, a także poprawia standaryzację i monitorowanie procesu w naszym laboratorium.

Czy to oznacza standaryzację analizy?

Tak. Ze względu na wysoce zautomatyzowaną funkcjonalność oraz systematyczne podejście, algorytm CBC-O wpływa na poprawę standaryzacji oraz monitorowania procesu związanego z zarządzaniem wysokimi wartościami MCHC. Faktycznie algorytm CBC-O w takiej samej kolejności stawia pytania oraz proponuje wybór pomiędzy najlepszymi wynikami dwóch kanałów pomiarowych (impedancyjny/fotometryczny lub optyczny). Oznacza to, że personel laboratoryjny udzielenia odpowiedzi na wcześniej zdefiniowane pytania oraz zatwierdza właściwy wynik analizy, sugerowany przez algorytm – przyczynia się to do standaryzacji procesu. Ponadto CBC-O, jak każde rozwiązanie oparte na IT, umożliwia pełne monitorowanie procesu.

Czy oprócz bardziej wiarygodnej diagnozy, CBC-O ułatwia pracę rutynową?

CBC-O pomaga nam szybciej uzyskać poprawne wyniki i zredukować ryzyko błędów – wyniki stają się bardziej wiarygodne. W naszym laboratorium mediana czasu uzyskania wyniku dla próbek z podwyższonym MCHC wynosi około 2 minuty. Ponadto dla osób już pracujących z Extended IPU wdrożenie rutynowego wykorzystania CBC-O jest szybkie i łatwe. Informacja zwrotna od pracowników laboratorium na temat tej pozycji była bardzo pozytywna, ponieważ mieli większe zaufanie do wyników, które dostarczali lekarzom.

Oprócz reguł CBC-O, Pana laboratorium stosuje także biomedyczne kryteria walidacji oparte na zaleceniach GFHC, które są także zawarte w Extended IPU. Jakie widzi Pan tutaj korzyści?

Korzyści dotyczą wielu obszarów: reguły umożliwiają całemu personelowi laboratorium pracować w ten sam sposób – przestrzegając tych samych reguł, wykonują tę samą pracę. Decyzje nie zapadają na poziomie laboratorium, ale są oparte na oficjalnych rekomendacjach. Udało się również znacznie zredukować liczbę wykonywanych rozmazów, która wcześniej była bardzo wysoka, również z powodu wewnętrznych, przeciwstawnych regulacji. Oznacza to mniej dodatkowej pracy dla personelu, dzięki czemu możemy skupić się na bardziej skomplikowanych przypadkach. Zmniejszone jest również ryzyko, że coś może zostać pominięte. Pracownicy mają teraz także więcej czasu chociażby na edukację.

Czy te reguły mają także wartość kliniczną?

Widzę wartość kliniczną w tym, że nie pomijamy żadnej patologii, przy jednoczesnej redukcji wykonywania niekoniecznych rozmazów. Jeżeli dysponujesz czasem, aby przejrzeć cały rozmaz i ocenić wszystkie trzy linie komórkowe, bez konieczności przerywania takiej oceny, jakość twojej oceny wzrośnie.

Dziękuję za wywiad!

Intuicyjność algorytmu

CBC-O jako aplikacja Extended IPU, pomaga skutecznie rozpoznać przyczynę podwyższonego wyniku MCHC i uzyskać wiarygodne wartości dzięki użyciu kanału RET.

Kanał RET wykorzystuje fluorescencję, podgrzewa próbkę do odpowiedniej temperatury oraz mierzy hemoglobinę wewnątrzkomórkową (HGB-O). Na pomiar w kanale RET nie ma wpływu wiele z czynników interferujących w standardowych technologiach. CBC-O zarządza zasadami analizy RET, wyjaśniając co spowodowało podwyższoną wartość MCHC oraz sugerując zastosowanie niektórych parametrów uzyskanych z kanału RET (RBC-O, HGB-O) lub z pomiaru metodą impedancyjną. W przypadku wystąpienia interferencji w analizie CBC, wykorzystanie kanału RET umożliwia uzyskanie najlepszego możliwego wyniku.

CBC-O może być zastosowane tylko w analizatorach XN z zainstalowaną aplikacją RET. Umożliwia dostęp do parametrów badawczych RBC-O, HGB-O, FRC i R-MFV. Algorytm CBC-O jest oparty o badania Berda-Haddad Y et al. (2016); onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijlh.12565/pdf

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.