Sysmex Poland
Menu

Ekwiwalent hemoglobiny w retikulocytach – RET-He

Czym jest RET-He – ekwiwalent hemoglobiny w retikulocytach?

Pomiar zawartości hemoglobiny w retikulocytach, czyli RET-He (ekwiwalent hemoglobiny w retikulocytach), jest jedną z metod diagnostyki i monitorowania niedokrwistości z niedoboru żelaza. Krwinki czerwone żyją 120 dni. Rozpoznawanie niedoborów żelaza i zmian statusu żelaza w erytropoezie, z zastosowaniem klasycznych parametrów hematologicznych (takich jak HGB, MCV, MCH lub pomiar niedobarwliwych krwinek czerwonych - Hypo-He) jest możliwe stosunkowo dość późno.

Retikulocyty, komórki prekursorowe dojrzałych krwinek czerwonych, dostają się do krwi obwodowej ze szpiku kostnego i zazwyczaj dojrzewają w ciągu 2 – 4 dni. Dlatego, pomiar liczby retikulocytów dostarcza informacji na temat „ilościowgo” statusu erytropoezy. Oceniając zawartość hemoglobiny w retikulocytach oznacza możliwość oceny aktualnej dostępności żelaza dla erytropoezy, a tym samym umożliwia ocenę „jakości” komórek. Pozwala to znacznie wcześniej wykryć zmiany statusu żelaza niż poprzez parametry opisujące dojrzałe krwinki czerwone.

Dlaczego RET-He jest skuteczniejszym markerem?

W przypadku czynnościowego niedoboru żelaza, zapasy żelaza mogą być pełne, ale żelazo nie jest uwalniane w wystarczającym stopniu, co ogranicza jego dostępność biologiczną dla erytropoezy. Pomiar zawartości hemoglobiny w retikulocytach, jako bezpośrednia ocena żelaza faktycznie używanego do biosyntezy hemoglobiny może wskazywać, czy dostępna jest wystarczająca ilość żelaza dla potrzeb erytropoezy. Dzięki temu możliwa jest ocena "jakości" procesu erytropoezy, co stanowi ważne narzędzie do diagnostyki i monitorowania chorób z niedoboru żelaza.

Tradycyjne markery biochemiczne używane do oceny statusu żelaza, takie jak stężenie żelaza, transferyny lub ferrytyny w surowicy, ulegają znacznym zakłóceniom, np. podczas stanu zapalnego w czasie odpowiedzi ostrej fazy, ale również w przypadku występowania wielu innych ciężkich chorób, przez co interpretacja kliniczna wyników jest trudna lub niemożliwa.

Podczas gdy niskie stężenie ferrytyny jednoznacznie wskazuje brak żelaza, prawidłowe lub podwyższone stężenie nie pozwala na wyciągnięcie jakichkolwiek wniosków na temat dostępności biologicznej żelaza. W przypadku występowania chorób przewlekłych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, jak również w przypadku uszkodzenia wątroby, nowotworów lub przewlekłej choroby nerek, stężenie ferrytyny może być również zwiększone w przypadku czynnościowego niedoboru żelaza.


Korzyści

Przydatność kliniczna parametru RET-He jest udowodniona i obecnie jest on uznawanym parametrem w zaawansowanej analizie hematologicznej. Oznaczenie "zawartości hemoglobiny w retikulocytach" jest zalecane w wytycznych nefrologicznych, takich jak Europejskie wytyczne dotyczące najlepszej praktyki (ang. European Best Practice Guidelines, EBPG) czyinicjatywa poświęcona badaniu skutków choroby nerek przy Amerykańskiej Narodowej Fundacji Nefrologicznej (ang. National Kidney Foundation Kidney Disease Outcome Quality Initiative, NKF KDOQI).

Ret-He:

  • Czuły wskaźnik aktualnej biodostępności żelaza dla erytropoezy.
  • Wspólnie oceniane parametry RET-He i RET# (liczba retykulocytów) umożliwiają klinicystom wyciąganie wniosków na temat jakości i ilości niedojrzałych krwinek czerwonych.
  • Jest to wczesny marker choroby - wcześniejszy niż markery chemii klinicznej!
  • Szybki i niedrogi!

Gdzie należy wykorzystywać oznaczenie RET-He?

Niedokrwistość jest częstym objawem różnych chorób i jednym z najbardziej niedocenianych zaburzeń krwinek czerwonych. W rezultacie wiedza na temat statusu erytropoetycznego pacjenta może mieć zasadnicze znaczenie. Wiele naszych analizatorów oferuje możliwość oznaczenia parametru RET-He  – ekwiwalentu hemoglobiny w retikulocytach, jako parametru diagnostycznego.

  • Jest on często wykorzystywany w przypadku pacjentów z chorobami nefrologicznymi (nerek), ponieważ często jednocześnie chorują oni na niedokrwistość. Dlatego szczególnie ważna jest kontrola tego parametru u pacjentów z oddziałów nefrologicznych lub pacjentów z ośrodków i punktów dializ.
  • Parametr RET-He jest ważny w przypadku pacjentów z niedokrwistością w przebiegu chorób przewlekłych (ang. anaemia of chronic disease, ACD). U wszystkich pacjentów z przewlekłym procesem zapalnym, przewlekłą infekcją lub nowotworem złośliwym może wystąpić ACD.
  • Oznaczanie tego parametru jest korzystne również dla pacjentów z niedokrwistością z niedoboru żelaza (ang. iron deficiency anaemia, IDA). IDA jest rozpowszechnioną, często nierozpoznaną chorobą, występującą u wielu pacjentów. Na rozwój IDA narażeni są niektórzy pacjenci pediatryczni z powodu fazy wzrostu.

Stosowanie RET-He

Sam parametr RET-He dostarcza informacje o aktualnej dostępności biologicznej żelaza – niska wartość oznacza brak żelaza lub brak dostępności biologicznej żelaza dla erytropoezy. Jest on często wykorzystywany razem z ferrytyną. Ponieważ stężenie ferrytyny jest fałszywie podwyższone podczas ostrej fazy chorób, konieczne jest wykluczenie występowania stanu zapalnego, np. za pomocą oznaczenia CRP.

  • wysokie lub prawidłowe stężenie ferrytyny przy jednoczesnej niskiej wartości RET-He może sugerować czynnościowy niedobór żelaza
  • niskie stężenie ferrytyny przy jednoczesnej niskiej wartości RET-He sugeruje klasyczny niedobór żelaza.
  • parametr RET-He jest wykorzystywany do monitorowania leczenia erytropoetyną (EPO) i/lub dożylnego leczenia żelazem. Zwiększenie wartości wskazuje pozytywne działanie leczenia.

RBC-He i Delta-He

Podczas gdy RET-He jest parametrem oceniającym zawartość hemoglobiny w retykulocytach, parametr RBC-He dostarcza informacje o zawartości hemoglobiny w dojrzałych krwinkach czerwonych. Parametr Delta-He stanowi różnicę między tymi dwoma parametrami.

Wartości Delta-He powyżej normalnego zakresu mogą wskazywać poprawę erytropoezy, na przykład po leczeniu EPO i/lub żelazem. Natomiast wartości Delta-He utrzymujące się przez dłuższy okres poniżej normalnego zakresu mogą wskazywać początek niedokrwistości.


Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.