Sysmex Poland
Menu

Wartości kliniczne XN-L

XN-L clinical values

ANALIZA PEŁNEJ MORFOLOGII KRWI W XN-L

ANALIZA PEŁNEJ MORFOLOGII KRWI W XN-L

Parametry CBC otrzymywane są z wykorzystaniem metody DC (RBC/PLT), metody SLS (HGB) oraz cytometrii przepływowej (WBC). Technologia stosowana przy analizie CBC w aparacie XN-L umożliwia wiarygodne oznaczanie i dokładne zliczanie białych krwinek, ponieważ jej zastosowanie efektywnie zapobiega zakłóceniom ze strony krwinek czerwonych opornych na lizę oraz cząsteczek takich jak zanieczyszczenia i lipidy. Poza liczbą krwinek czerwonych analiza CBC w aparacie XN-L dostarcza informację o wartości odsetkowej mikrocytów i makrocytów.

ANALIZA WZORU ODSETKOWEGO KRWINEK BIAŁYCH W XN-L, CZYLI XN-DIFF

ANALIZA WZORU ODSETKOWEGO KRWINEK BIAŁYCH W XN-L, CZYLI XN-DIFF

Wszystkie parametry analizy różnicowej WBC, włącznie z liczbą niedojrzałych granulocytów (IG), otrzymywane są przy użyciu fluorescencyjnej cytometrii przepływowej. Pomiar DIFF charakteryzują się bardzo czułym systemem flagowania i zliczania. Jest to możliwe dzięki specjalnym algorytmom rozpoznającym kształt każdej subpopulacji i zliczaniu z zastosowaniem elastycznego bramkowania. Dostarczają one większy zakres istotnych klinicznie parametrów, takich jak liczba niedojrzałych granulocytów (IG), w każdej wykonywanej analizie różnicowej. Czułość XN-DIFF jest szczególnie przydatna do wykrywania stanów zapalnych lub zakażeń. Jest ona również pomocna przy monitorowaniu leczenia – ustępowanie zwiększonej liczby krwinek białych może wskazywać na skuteczne działanie leczenia.

ANALIZA RETIKULOCYTÓW W XN-L

ANALIZA RETIKULOCYTÓW W XN-L

Opcjonalna aplikacja RET umożliwia automatyczne zliczanie retikulocytów. Dzięki swojej dokładności, zliczanie retikulocytów przy użyciu naszej opatentowanej metody fluorescencyjnej cytometrii przepływowej, zyskało uznanie na całym świecie. Co więcej, jest ono od 2006 roku stosowane przy kontrolach antydopingowych podczas ważnych wydarzeń, takich jak Tour de France.

Za pomocą aplikacji RET można analizować zarówno jakościowe, jak i ilościowe informacje dotyczące retikulocytów i w ten sposób uzyskać pełen obraz. Możliwa jest również znacznie lepsza kontrola leczenia żelazem i (lub) erytropoetyną, przez co pacjenci mają większą szansę na wyzdrowienie. Oprócz samego zliczania retikulocytów, aplikacja Sysmex RET w analizatorze Serii XN-L dostarcza informacji o frakcjach retikulocytów (IRF, LFR, MFR i HFR), odzwierciedlające etapy dojrzałości, a tym samym aktywność krwiotwórczą. Dostępne są także dodatkowe informacje o jakości nowo wytworzonych krwinek czerwonych poprzez pomiar hemoglobinizacji retikulocytów (RET-He), zaawansowanego parametru klinicznego, dzięki któremu ułatwione jest leczenie pacjentów z niedokrwistością i niedoborem żelaza.

Ponadto analiza RET dostarcza informacji o niedobarwliwych i nadbarwliwych krwinkach czerwonych oraz krwinkach czerwonych, które uległy fragmentacji. Automatycznie obliczany jest także wskaźnik wytwarzania retikulocytów (ang. reticulocyte production index, RPI). Parametr PLT-O zapewnia dokładne zliczenie liczby płytek krwi, nawet gdy obecne są powszechne interferencje, co przyczynia się do uzyskiwania wyników o powtarzalnej jakości, bez konieczności ręcznego zliczania.

ANALIZA PŁYNÓW USTROJOWYCH W XN-L, CZYLI XN-BF

ANALIZA PŁYNÓW USTROJOWYCH W XN-L, CZYLI XN-BF

Unikalną cechą serii XN-L, w tej klasie analizatorów, jest możliwość automatycznej analizy płynów ustrojowych. Nie jest konieczne przygotowywanie próbki, a wyniki szybko dostarczają cennych informacji o możliwych przyczynach stanu zapalnego.

Opcjonalna aplikacja XN-BF umożliwia wybór automatycznego trybu badania płynów ustrojowych, przeznaczonego do analizy płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR), płynu stawowego i płynów surowiczych (np. płynu opłucnowego, CAPD lub otrzewnowego).

Wszystkie osoby, które kiedykolwiek analizowały płyny ustrojowe, zdają sobie sprawę jak z czułości tej procedury, dlatego staraliśmy się zająć wszystkimi krytycznymi aspektami. Bez wstępnego przetwarzania próbek, specjalna, automatycznie aktywowana sekwencja zliczania dostarcza precyzyjną łączną liczbę komórek jądrzastych (TNC), również w najniższych zakresach zliczania, takich jakie mają zastosowanie w przypadku PMR. W celu dalszego zwiększenia dokładności i przyczynienia się do zapewnienia lepszej terapii, analizator serii XN-L analizuje ma trzykrotnie większą objętość zliczania w porównaniu ze standardową komorą do liczenia. Pomiar PMR może szybko wskazać na występowanie bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych na podstawie liczby krwinek białych (WBC-BF) oraz ich różnicowania na komórki o jądrze wielopłatowym i mononukleary

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.