Sysmex Poland
Menu

Zasady przetwarzania danych

Drogi Użytkowniku, zostałeś przekierowany na tę stronę przez odsyłacz, ponieważ chcesz uzyskać więcej informacji o sposobie, w jaki postępujemy z danymi osobowymi. Wypełniając wszystkie obowiązki, jakie nakłada na nas art. 12 i nn. Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), chętnie udzielamy poniższych informacji na temat ochrony danych:

Kto odpowiada za przetwarzanie danych?

Administratorem danych w znaczeniu ustawodawstwa dotyczącego ochrony danych osobowych jest firma

Sysmex Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa

Dodatkowe informacje o naszym przedsiębiorstwie, dane osób reprezentujących nasze przedsiębiorstwo oraz inne opcje kontaktowe znajdziesz w impressum naszej strony internetowej.
Które z Twoich danych przetwarzamy? W jakim celu?

Jeżeli otrzymaliśmy od Ciebie dane, będziemy je z zasady przetwarzać tylko w ramach celów, do których je otrzymaliśmy lub zgromadziliśmy.

Jedynymi sytuacjami, w których możemy przetwarzać dane w innych celach, są sytuacje określone w art. 6 paragraf 4 RODO; będziemy się w tym przypadku stosować do warunków udzielania informacji zdefiniowanych w art. 13 paragraf 3 i art. 14 paragraf 4 RODO.

Jaka jest podstawa prawna tych działań?

Zasadniczą podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 RODO – o ile nie stosują się inne przepisy osobnych ustaw. Szczególne znaczenie mogą mieć w tym zakresie następujące podstawy prawne:

  • zgoda wyrażona przez użytkownika (art. 6 paragraf 1 litera a) RODO,
  • przetwarzanie danych w celu wykonania umowy (art. 6 paragraf 1 litera b) RODO,
  • przetwarzanie danych do celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora lub osób trzecich (art. 6 paragraf 1 litera f) RODO,
  • przetwarzanie danych w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 paragraf 1 litera f) RODO.

 

Jeżeli przetwarzamy dane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz w każdej chwili prawo do odwołania tej zgody ze skutkiem na przyszłość.

Jeżeli przetwarzamy dane do celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów, to jako osoba, której dotyczą dane (znajdująca się w sytuacji szczególnej zgodnie z art. 21 RODO) masz prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Jak długo przechowujemy dane?

Przetwarzamy dane tak długo, jak długo jest to konieczne w ramach odpowiedniego celu.

W przypadku obowiązywania ustawowych okresów przechowywania danych – np. określonych w ustawodawstwie podatkowym – odpowiednie dane osobowe będą przechowywane przez wymagany prawem okres. Po upływie wymaganego prawem okresu przechowywania danych sprawdzimy, czy konieczność przetwarzania danych w dalszym ciągu występuje. Jeżeli konieczność taka nie występuje, dane zostaną usunięte.

Możesz oczywiście w każdej chwili żądać informacji o Twoich przechowywanych przez nas w tym zakresie danych, a jeżeli konieczność przechowywania takich danych nie występuje, żądać ich usunięcia lub ograniczenia zakresu ich przetwarzania.

Jakim odbiorcom przekazujemy dane?

Zasadniczo przekazujemy Twoje dane osobowe osobom trzecim wyłącznie w sytuacjach, gdy jest to konieczne do realizacji zawartej z Tobą umowy, gdy transfer danych jest dozwolony do celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów w znaczeniu art. 6 paragraf 1 litera f) RODO, gdy mamy prawny obowiązek przekazywania określonych danych lub gdy otrzymaliśmy na to Twoją zgodę.

Gdzie przetwarzamy dane?

Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane głównie w centrach informatycznych znajdujących się na terenie Unii Europejskiej. W przypadku przekazania danych poza obszar Unii Europejskiej zastosujemy odpowiednie zabezpieczenia, zapewniające zgodność z przepisami RODO.

Twoje prawa jako "osoby, której dotyczą dane"

Masz prawo żądać informacji o danych przetwarzanych w związku z Twoją osobą.

Po otrzymaniu każdego wezwania do przekazania informacji możemy ze swojej strony żądać od Ciebie potwierdzenia tożsamości jako osoby uprawnionej do uzyskania tych informacji - z góry prosimy o wyrozumiałość.

W zakresie określonym przepisami prawa masz prawo żądać poprawienia lub usunięcia Twoich danych osobowych bądź ograniczenia zakresu ich przetwarzania.

W zakresie określonym przepisami prawa masz też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Masz również prawo do przenoszenia danych.

Możesz w szczególności (zgodnie z art. 21 paragraf 1 i 2 RODO) wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w celach wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów.

Inspektor ochrony danych

W naszym przedsiębiorstwie stworzyliśmy stanowisko inspektora ochrony danych. Kontakt z tą osobą jest możliwy na drodze pocztowej lub mailowej:

Sysmex Polska Sp. z o.o.
Data Protection Officer: Christian Frenzel
Al. Jerozolimskie 176, 02-486 Warszawa
e-mail: datenschutz@sysmex-europe.com

Prawo do odwołania

W odniesieniu do sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych przez nasze przedsiębiorstwo masz prawo do wniesienia odwołania na ręce właściwego organu nadzorczego.

Stan informacji: 31.07.2018 r.

 

INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:

 

     
Kto jest administratorem moich danych? Sysmex Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-486) przy Al. Jerozolimskich 176.  
Kontakt w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych:    info@sysmex.pl  
Jakie jest źródło moich danych - skąd są pozyskiwane? Co do zasady większość danych podajesz nam sam bezpośrednio lub poprzez Twojego przełożonego.  
Jaki jest zakres przetwarzanych moich danych osobowych? Niezbędny do wykonania celu na jaki zostały udzielone. Nie gromadzimy danych nadmiarowych. Wszelkie dane które zostaną do nas przesłane, a do których przetwarzania nie jesteśmy uprawnieni – zostaną niezwłocznie usunięte.  
Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych? Cel przetwarzania Podstawa prawna
  Realizacja umowy lub zamiar jej zawarcia. Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu niezbędnym do wykonania umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, jakim jest m.in. obsługa i realizacja zamówień, przeprowadzanie szkoleń czy wydawanie certyfikatów.
  Marketing bezpośredni produktów Administratora. Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest marketing bezpośredni produktów Administratora.
  Prawnie uzasadniony interes Administratora. Art. 6 ust. 1 lit. b, f oraz motyw (52) RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw Administratora.
  W ramach obowiązków podatkowych – np. poprzez wystawianie faktur. Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Czy moje dane podlegają profilowaniu (zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji)?    Patrz: Zakładka Nota prawna
Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską do państwa trzeciego?    Nie, pomijając wyłącznie pliki „cookie” (Patrz: Nota prawna).
Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe? Przez czas niezbędny do zrealizowania celu, jednak nie dłużej niż 2 lata po upływie czasu na przedawnienie ewentualnych roszczeń.
Czy podanie danych jest moim obowiązkiem? Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wskazanego wyżej celu.
Jakie mam prawa? Prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego - w zakresie jakim prawo to dopuszcza.
Definicja i skrót RODO RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.