Sysmex Poland
Menu

Kanał XN-DIFF

Automatyczny rozdział leukocytów opiera się na reakcji cytochemicznej z różnymi odczynnikami, po której następuje analiza z wykorzystaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej.

W pierwszym etapie odczynnik lizujący oddziałuje na błony komórkowe, dzięki czemu w następnym kroku marker fluorescencyjny może znakować wewnątrzkomórkowe kwasy nukleinowe (głównie RNA). Połączenie tych dwóch odczynników sprawia, że struktura komórki pozostaje praktycznie nienaruszona i jest możliwa prawidłowa separacja populacji leukocytów – szczególnie limfocytów i monocytów.

Następnie próbka zostaje poddana analizie z wykorzystaniem fluorescencyjnej cytometrii przepływowej. Sygnały pomiarowe pochodzące od komórek związane ze światłem rozproszonym bocznie (SSC) oraz bocznym światłem fluorescencji (SFL) są prezentowane na skatergramie. Dlatego komórki o podobnych właściwościach cytochemicznych są zlokalizowane na tym samym obszarze skatergramu i różnicowane przez specjalny algorytm. Kanał różnicujący leukocyty umożliwia ich rozdział (w tym także wyodrębnienie niedojrzałych granulocytów), jak również odpowiada za flagowanie próbek z podejrzeniem nieprawidłowości.

Wartość dodana XN-DIFF

Znakomita czułość oraz trójwymiarowe różnicowanie komórek, umożliwia wykrycie komórek reaktywnych lub rozrostowych. Wpływa to znacząco na przebieg pracy w laboratorium oraz zdrowie pacjentów.

Sysmex oferuje kompleksowy panel parametrów oraz komunikatów, istotnych w procesie diagnostyczno-terapeutycznym, w monitorowaniu infekcji oraz innych stanów patologicznych.

Parametr IG (niedojrzałe granulocyty) umożliwia, w zależności od przyjętych przez laboratorium wartości odcięcia, znaczące zmniejszenie ilości wykonywanych rozmazów manualnych.

Copyright © Sysmex Europe SE. All rights reserved.
Uwaga

Niniejsza strona zawiera treści przeznaczone dla profesjonalistów związanych z medycyną (diagności laboratoryjni, lekarze, farmaceuci) lub osób prowadzących obrót wyrobami medycznymi. Oświadczam, że jestem specjalistą w w/w obszarach i chcę zapoznać się z treścią zamieszczoną na tej stronie.

Ta strona jest przeznaczona wyłącznie dla „Profesjonalistów”. Nie masz uprawnień do przeglądania tej strony.